Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кодекс академічної доброчесності є складовою внутрішньої системи забезпечення якості наукової та освітньої діяльності Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (далі ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України) та ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», «Про видавничу справу», Листа МОН України №1/9-650 від 23.10.2018 р «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти», а також нормах «Етичного кодексу ученого України», Статуту ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України, Колективного договору ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України та інших нормативно-правових актів. При розробці цього Кодексу також враховані норми Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Положення про академічну доброчесність в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, Етичний кодекс університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кодекс академічної доброчесності регулює застосування та дотримання правил наукової етики у науковій та освітній діяльності. Адміністрація ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України зобов’язується вживати заходи щодо дотримання принципів етичного спілкування, академічної доброчесності, зокрема запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та науково-методичних матеріалах наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів, що виконують кваліфікаційні роботи в ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України та здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Академічна доброчесність» - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Дотримання академічної доброчесності науковими працівниками інституту передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об'єктивне оцінювання результатів навчання.

2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

2.4. Основні види порушень академічної доброчесності:

Академічний плагіат - «оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства».

Самоплагіат - «оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів».

Фабрикація - «вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі чи наукових дослідженнях».

Фальсифікація - «свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень».

Списування - «виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання».

Обман - «надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування».

Хабарництво - «надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі».

Необ'єктивне оцінювання - «свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти».

2.5. Засади академічної доброчесності ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України:

Наукові, науково-педагогічні працівники ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України, а також здобувачі ступенів вищої освіти в ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України зобов’язані:

 • діяти чесно та справедливо, дотримуючись у своїй діяльності законодавства України та заохочувати до цього інших;
 • сумлінно дотримуватись посадових інструкцій та покладених обов’язків та зобов’язань;
 • постійно підвищувати свій науковий та освітньо-науковий рівень та кваліфікацію;
 • підтримувати доброзичливий науковий простір, що сприяє вільному обміну інформацією та продукуванню нових ідей та інновацій;
 • мати вільний доступ до інформації, що стосується всіх сфер освітньої, наукової, господарської та фінансової діяльності, окрім тієї, доступ до якої обмежено законодавством;
 • уникати зловживань посадовим становищем.

ІІІ.   НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

ТА ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРАВИЛА

 • Всі співробітники, здобувачі ступенів вищої освіти та студенти ЗВО, які виконують кваліфікаційні роботи та/або проходять практику в ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України мають:
 • дотримуватися вимог Конституції та законів України, вимог чинного законодавства України, Статуту ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України, Кодексу академічної доброчесності, Етичного кодексу Ученого та інших нормативних документів інституту;
 • шанувати, зберігати та популяризувати наукові традиції ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно виконувати необхідні наукові /освітньо-наукові задачі;
 • дотримуватися моральних норм, високих духовних цінностей та правил етичної поведінки;
 • не чинити правопорушень, сприяти попередженню й викоріненню різних видів порушень іншими особами в науковій, освітньо-науковій та інших видах діяльностей;
 • поважати права і свободи людини, честь, гідність та особисту недоторканність особи;
 • не чинити дискримінації за будь-якими ознаками (стать, вік, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання);
 • дотримуватись «Закону України про державну мову»;
 • не розповсюджувати та запобігати розповсюдженню інформації, яка є неправдивою, такою, що ображає людину або може завдати шкоди репутації ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • підтримувати атмосферу довіри, правдивості, відповідальності та взаємодопомоги в академічному співтоваристві;
 • сприяти довірі в середовищі наукового співтовариства та між ним і суспільством;
 • з повагою ставитися до вільного й критичного мислення інших;
 • відповідально ставитися до довкілля;
 • запобігати конфлікту інтересів у науковій/освітньо-науковій діяльності,
  • Неприйнятними для всіх працівників та учасників наукового/освітньо-наукового процесу ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України є:
 • порушення норм Конституції України, чинного законодавства України, а також Статуту ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • перевищення повноважень під час наукової/освітньо-наукової діяльності;
 • використання службових і родинних зв’язків з метою отримання переваг в трудовій, науковій/освітньо-науковій діяльності;
 • ведення в ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН  України антиукраїнської пропаганди;
 • порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН  України;
 • порушення Кодексу академічної доброчесності та Етичного кодексу ученого України.
  • Кожен здобувач вищої освіти у своїй навчальній (науковій) діяльності має дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності:
 • самостійно, сумлінно та вчасно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
 • активно займатися самостійною роботою, опрацьовувати нову літературу згідно методичних рекомендацій викладачів;
 • не допускати плагіату у своїх роботах;
 • дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової) діяльності, використані методи досліджень і джерела інформації;
 • дотримуватися правил ділового спілкування у комунікації з викладачами, співробітниками та здобувачами ступенів вищої освіти в ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
 • не використовувати службові або родинні зв’язки для отримання нечесної переваги в навчальній (науковій) діяльності.
  • Кожен науковий/науково-педагогічний працівник у своїй діяльності має дотримуватися етики ділового спілкування та принципів академічної доброчесності:
  • забезпечувати якість викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми на високому науково-теоретичному й методичному рівнях;
  • сприяти творчій активності здобувачів ступенів вищої освіти;
  • постійно підвищувати свій професійний рівень, використовувати новітні інформаційно-комунікаційні засоби навчання, актуальні джерела інформації;
  • керуватися принципами об’єктивності та прозорості під час оцінювання знань і компетентностей здобувачів вищої освіти;
  • дотримуватись норм академічної доброчесності та норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • приходити на всі заняття вчасно і не залишати аудиторію передчасно, ефективно використовувати академічний час для досягнення результатів навчання, визначених у робочій програмі навчальної дисципліни; ретельно складати методичні вказівки й рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти, враховуючи нові надходження літератури та Інтернет-ресурси, надавати вичерпні консультації здобувачам вищої освіти у відведений для цього час;
  • поважати думку кожного здобувача вищої освіти, заохочувати і надавати всім рівні можливості при обговоренні дискусійних питань;
  • не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
  • дотримуватися норм культури спілкування у процесі комунікації зі здобувачами вищої освіти, науковими та науково-педагогічними працівниками, співробітниками ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
  • контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.
  • Дотримання етичних норм у науковій діяльності від кожного учасника наукового/освітнього процесу вимагає:
 • сприяти розповсюдженню наукових знань;
 • нести відповідальність за наслідки своєї наукової діяльності, протидіяти отриманню результатів, що суперечать принципам академічної доброчесності й можуть завдати шкоди;
 • дотримуватися найвищих професійних стандартів вищої освіти та проведення наукових досліджень;
 • забезпечувати принципову чесність і прозорість на всіх стадіях наукового дослідження, вважати неприпустимим та викривати факти академічної недоброчесності;
 • визнавати міжнародні та національні правові норми щодо авторських прав, обов’язково посилатись на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • надавати достовірну інформацію про результати власних наукових досліджень;
 • нести персональну відповідальність за чесну й об’єктивну оцінку навчальних і кваліфікаційних робіт;
 • визнавати творчий внесок кожного з авторів дослідження, що проводилося колективно, не включати до списку авторів осіб, які не мали відношення до отримання наукових результатів.

ІV.ПОЛІТИКААКАДЕМІЧНОЇДОБРОЧЕСНОСТІ

ІБХ ім. О. В. Палладіна  НАН УКРАЇНИ

 • Академічна доброчесність у ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України забезпечується:
 • діяльністю Комісії академічної доброчесності ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України;
 • функціонуванням Антикорупційної Програми ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України;
 • функціонуванням системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • функціонуванням системи попередження та протидії сексуальним домаганням та дискримінації;
 • протидією будь-яким проявам неправомірної вигоди;
 • проведенням лекторіїв, семінарів та інших заходів для учасників освітньо-наукового процесу з метою підвищення академічної культури та формуванню навичок протидії академічній недоброчесності;
 • вивченням досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів щодо реалізації принципів академічної доброчесності в науковому та освітньо-науковому середовищі.
  • Кожен учасник наукового/освітнього процесу несе відповідальність за дотримання засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм в навчальній, науковій та науково-освітній діяльності.
  • Кожен учасник наукового/освітнього процесу має власним прикладом демонструвати дотримання засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм, реагувати на порушення або спроби порушень цих принципів іншими особами, а саме:
 • вказувати учасникам освітнього процесу на неприпустимість здійснення нечесної поведінки;
 • повідомляти адміністрацію про порушення особами правил академічної доброчесності;
 • звертатися до Комісії академічної доброчесності ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України з метою розгляду порушень академічної доброчесності учасниками наукового та освітньо-наукового процесу.
  • За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • отримання незадовільної оцінки за результатами контрольного заходу;
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • зниження семестрового академічного рейтингу;
 • позбавлення на певний термін права на навчання за індивідуальним графіком або дострокове складання сесії;
 • відрахування з аспірантури ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • переривання проходження практики та виконання фахової кваліфікаційної роботи для студентів ЗВО.
  • За порушення академічної доброчесності наукові та науково-педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної та дисциплінарної відповідальності:
 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • догана;
 • недопущення до участі в конкурсі на заміщення посад наукових чи науково- педагогічних працівників.

V. КОМІСІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 • Комісія академічної доброчесності ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України (далі – Комісія) – колегіальний орган, на який покладені такі завдання:
 • організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України стандартів академічної доброчесності;
 • виявлення порушень засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм з боку співробітників ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України та здобувачів ступенів вищої освіти;
 • надання пропозицій директору ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України щодо притягнення порушників кодексу академічної доброчесності до відповідальності й накладення відповідних санкцій.
  • До складу Комісії входять:
 • представник адміністрації,
 • представник колективу,
 • представник профспілкової організації,
 • представник ради молодих вчених.

Склад Комісії академічної доброчесності затверджується наказом директора ІБХ ім. О.В. Палладіна  НАН України терміном на чотири роки.

 • До членів Комісії не можуть обиратися особи, які притягувалися до відповідальності за порушення цього Кодексу.
 • Член Комісії, проти якого висунуто звинувачення в порушенні цього Кодексу, відстороняється від діяльності в Комісії, а на його місце обирається інша особа.
 • Заступник голови Комісії і секретар обираються з числа її членів на першому засіданні простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
 • Засідання Комісії проводяться за необхідності у разі виявлення випадків академічної недоброчесності.
 • Засідання вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь 2/3 складу її членів.
 • Рішення Комісії приймаються на її засіданні більшістю голосів відкритим голосуванням і оформляються протоколом, який підписують голова і секретар Комісії.
 • Будь-який учасник наукової/освітньо-наукової діяльності, який став свідком або має серйозну підставу вважати, що стався факт порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву до Комісії через завідувача відділу із подальшою передачею до Комісії.

У цьому випадку голова Комісії не пізніше, ніж через 10 днів після подання заяви оголошує про проведення позачергового засідання, на якому відбувається розгляд заяви. Особа, що подала заяву (далі - заявник), повинна викласти в ній аргументи, які свідчать про порушення академічної доброчесності та надати відповідні докази.

 • Процедура розгляду заяви про порушення академічної доброчесності включає такі стадії:
  • Повідомлення особи про подання заяви. Особа, яка підозрюється в порушенні академічної доброчесності (далі – відповідач) за заявою має бути ознайомлена із висунутою проти неї підозрою та особливостями процедури розгляду даного питання. Допускається право відводу відповідача щодо будь-якого члена Комісії, якщо підозри в його упередженості є обґрунтованими.

Здобувач, студент ЗВО, науковий/науково-педагогічний працівник може визнати свою провину в допущеному порушенні. У такому разі вивчення обставин скоєння порушення Комісією не проводиться, а факт визнання провини враховується при визначенні виду академічної відповідальності.

 • Вивчення обставин скоєння порушення. Процедура розгляду питання передбачає:
 • ознайомлення Комісією з точкою зору свідків (свідком може бути будь-який учасник наукового/освітньо-наукового процесу, якому відомі обставини, що стосуються обставин скоєння порушення);
 • вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи);
 • проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини скоєння порушення й дати висновок із питань, які виникають під час розгляду обставин скоєння порушення і стосуються сфери їх спеціальних знань);
 • інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного вивчення обставин скоєння порушення.
  • Завершення вивчення обставин скоєння порушення та підготовка висновку.

За результатами розгляду питання та з’ясування всіх істотних обставин Комісія готує письмовий висновок, який містить такі складові:

 • вступна частина (дата складання та строки проведення вивчення обставин скоєння порушення, учасники процедури розгляду порушення Кодексу академічної доброчесності, моральних правил чи етичних норм та зміст заяви);
 • описова частина (інформація по суті питання, яка була розглянута Комісією);
 • мотивувальна частина (обставини та докази, які Комісія взяла до уваги при вирішенні заяви);
 • резолютивна частина (офіційні висновки та рекомендації для прийняття рішення).
  • Якщо будь-який член Комісії не погоджується зі звітом, він має право викласти окремо свою думку, що є невід’ємною частиною звіту.
  • Усі учасники вивчення обставин скоєння порушення мають бути ознайомлені з результатами розгляду заяви і, в разі наявності, подати письмові зауваження або заперечення до звіту.
  • Відповідач за заявою має право:
 • знати про дату, час і місце проведення засідання та бути присутнім на ньому під час розгляду питання про притягнення його до академічної відповідальності;
 • ознайомитися з усіма матеріалами щодо встановлення фактів порушення Кодексу академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у вивчені обставин порушення Кодексу академічної доброчесності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, вповноваженого розглядати апеляції.
  • Висновок Комісії про розгляд питання про порушення Кодексу академічної доброчесності надсилається впродовж трьох днів директору ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України. Прийняте директором рішення є підставою для видання відповідного наказу по ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України.
  • У випадку виникнення нових обставин скоєння порушень або недостатнього вивчення Комісією усіх поданих матеріалів директор ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України може направити справу на додатковий розгляд.
  • Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання про порушення Кодексу академічної доброчесності та не допускати поширення інформації за межі відповідних регламентних процедур. Тільки учасники процедури розгляду порушення академічної доброчесності можуть бути ознайомлені зі змістом заяви та матеріалами справи.
  • Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене в письмовій формі впродовж десяти днів з моменту ознайомлення з прийнятим рішенням. Апеляція подається на ім’я директора ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України, який призначає склад апеляційної комісії для повторного розгляду обставин скоєння порушення.

Апеляційна комісія розглядає питання та готує новий звіт про порушення Кодексу академічної доброчесності, який передає на розгляд директору ІБХ ім. О. В. Палладіна  НАН України. Остаточне рішення щодо висновків Комісії приймається директором ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України або уповноваженою ним особою.  

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України забезпечує безперешкодний доступ до Кодексу академічної доброчесності через його оприлюднення на офіційній веб-сторінці.
 • Кодекс ухвалюється вченою радою ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України та затверджується директором ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України.

Зміни та доповнення до Кодексу вносяться за поданням адміністрації та вченої ради ІБХ ім. О. В. Палладіна  НАН України.