Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ

У видавництві «Наукова думка» опубликовано монографію «Біохімічна кінетика» академіка НАН України професора Сергія Костеріна та кандидата хімічних наук Сергія Карахіма.

 

 

С.О. Костерін, С.О. Карахім «БІОХІМІЧНА КІНЕТИКА», К.: Наукова думка, 310 с. ISSN 978-966-00-1779-5

 Н а у к о в и й  р е д а к т о р:

академік НАН та НАМН України професор С.В.Комісаренко,

директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Р е ц е н з е н т и:

академік НАН України професор Л.А.Булавін,

завiдувач кафедри молекулярної фiзики фiзичного факультету

Київського нацiонального університету імені Тараса Шевченка;

член-кореспондент НАН України професор А.І.Вовк,

директор Iнституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

член-кореспондент НАН України професор О.Г.Мінченко,

завідувач відділу молекулярної біології

Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

У міждисциплінарній монографії наведено літературні дані та результати, що були одержані її авторами, в галузі розбудови теоретичних основ вибраних проблем ензиматичної кінетики. Читання монографії вимагає попередньої підготовки у галузі формальної (емпіричної, феноменологічної) хімічної кінетики, кінетики біохімічних процесів та біофізичної хімії. В ній описані методи кінетичного аналізу в ензимології, обговорюється низка теоретичних аспектів, які стосуються спеціальних проблем кінетики біохімічних реакцій. Так, зокрема, проаналізовані питання щодо так званих істинних та уявних констант Міхаеліса в ензимології. Розглянуто принципову, в практичному аспекті (для експериментальної ензимології), проблему (у форматі «Проба» – «Контроль») щодо врахування парціального внеску «паралельного» хімічного (неензиматичного) перетворення субстрату в загальну динаміку накопичення продукту реакції. Надано універсальне тлумачення важливого класичного феноменологічного параметра ензимологічного процесу – коефіцієнта інгібування І0,5, який широко застосовується в інгібіторному аналізі ензиматичних реакцій, а також константи інгібуючої дії QI, описані засоби оцінки впливу оборотних інгібіторів на початкову швидкість ензиматичної реакції. Обговорюється питання ідентифікації механізму ензиматичного/транспортного процесу (система «ензим/переносник – субстрат – ефектор») із використанням співвідношення початкових швидкостей утворення двох продуктів реакції (метод “ratio”). Акцентується увага на питаннях моделювання кінетики ензиматичних реакцій, що відбуваються за участі активаторів. Певну увагу приділено опису методів кінетичного аналізу складних кінетичних кривих в біологіЇ – на прикладі внутрішньоклітинних кальцієвих транзієнтів та механокінетичних графіків скорочення – розслаблення м’язів.

Для фахівців у галузі біохімії (перш за все - ензимології), біофізики, фізичної хімії та фізики ензиматичного каталізу, теоретичної біофізики та біофізичної хімії, які мають досвід роботи у галузі хімічної та біохімічної кінетики. Монографія може бути корисною як для досвідчених науковців, так і для молодих вчених, аспірантів – біохіміків, біофізиків, хіміків та фізиків, які проводять теоретичні та експериментальні дослідження, залучуючи підходи математичного моделювання та технологію графічної інтерпретації одержаних результатів, з метою з’ясування механізму дії ензимів, вивчення закономірностей ліганд-рецепторної взаємодії, мембранного транспорту, вирішення питань хімічної та інженерної ензимології тощо.

Про авторів


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академік НАН України,                                              Канд. хім. наук С.О.Карахім,

докт. біол. наук, професор С.О.Костерін,                старший науковий співробітник

заступник директора та завідувач                            Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна

відділу біохімії м’язів Інституту біохімії                    НАН України

ім. О.В.Палладіна НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки,

лауреат Премії ім. академіка О.В.Палладіна

НАН України