Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНА ЛЕКЦІЯ

АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ПРОФЕСОРА С.О.КОСТЕРІНА «КАЛІКСАРЕНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МОДУЛЯТОРИ АКТИВНОСТІ АТР-ГІДРОЛАЗ ТА СИСТЕМ  ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ  КАТІОНІВ В МІОЦИТАХ»

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України

21 лютого 2020 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України академіком С.О.Костеріним (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, відділ біохімії м’язів) було прочитано трансдисциплінарну лекцію «Каліксарени як перспективні модулятори активності АТР-гідролаз та систем  енергозалежного транспорту  катіонів в міоцитах».

На початку лекції доповідач наголосив, що типовою рисою розвитку Науки у XXI-му сторіччі є трансдисциплінарні дослідження у галузі Природознавства. Інакше чим можна пояснити виникнення та прогрес таких наук та наукових напрямів, як, наприклад, фізична біохімія, хімічна біофізика, біофізична хімія, системна та синтетична біологія, нанобіотехнологія, біоінформатика та комп’ютерна біологія, біоматематика тощо. У лекції було акцентовано увагу на вибраних результатах трансдисциплінарного («БІОХІМІЯ» + «БІОФІЗИЧНА ХІМІЯ» + «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» + «БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ» + «СУПРАМОЛЕКУЛЯРНА ХІМІЯ») вивчення співробітниками відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України та відділу хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України (директор Інституту та зав. відділом академік НАН України професор В.І.Кальченко) молекулярних та мембранних механізмів АТР-залежної регуляції концентрації іонів Са в гладеньком’язових клітинах (ГМК) та модуляції її циклічними олігомерами фенолів - каліксаренами.

 

При проведені дослідів, результати яких презентувалися у лекції, використовували наступні методи: - препаративної та аналітичної біохімії, біохімічної мембранології, ензимології, ізотопної техніки (45Са2+), фотон-кореляційної спектроскопії, спектрофотометрії, спектрофлуориметрії, протокової цитофлуориметрії, світлової, електронної та конфокальної мікроскопії, мас спектрометрії, комп’ютерного докінг-моделювання та молекулярної динаміки, хімічної та біохімічної кінетики, математичного моделювання та статистичного аналізу (ІБХ НАНУ); - органічного синтезу, ЯМР, інфрачервоної спектроскопії, ОФВЕРХ та молекулярного моделювання (ІОХ НАНУ).

Доповідач підкреслив, що, з точки зору системної біології, ГМК являє собою відкриту нерівноважну рецепторну Са2+-залежну тензоелектрохімічну ізотермічну систему. Для неї, стосовно внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу, притаманні, зокрема, такі властивості: кооперативність, нелінійність, неадитивність, сінергістичність, наявність мережі позитивних і негативних зворотних зв’язків, а також явище “градієнту спорідненості” до іонів Са у випадку мембранозв’язаних енергозалежних Са2+-транспортувальних систем. З фундаментальної точки зору перспективним є комплексне трансдисциплінарне вивчення властивостей ГМК, з’ясування біохімічних механізмів регуляції концентрації Са2+ в них. У зв’язку з тим, що АТР-гідролазні системи (як Са2+-транспортувальні мембранозв’язані, так і скоротливих протеїнів) задіяні у контролі унікального загальнобіологічного феномену – спряження збудження та скорочення у м’язах, нагальним є пошук низькомолекулярних оборотних ефекторів (інгібіторів, активаторів) – селективних та достатньо афінних (Keff.=10-6–10-5 M) регуляторів мембранозв’язаних Са2+-транспортувальних АТР-гідролаз та АТР-гідролази скоротливих протеїнів.

У лекції було зроблено акцент на висвітленні наступних питань (на прикладі тканини міометрія):

  1. Гладеньки м’язи, Са2+, внутрішньоклітинні кальцієві транзієнти та системи енергозалежного транспорту іонів Са;
  2. Каліксарени;
  3. Системи активного транспорту іонів Са, АТР-гідролази та калікс[4]арени;
  4. Іонна проникність біологічної мембрани та калікс[4]арени.

Було продемонстровано, що вибрані калікс[4]арени можуть слугувати селективними ефекторами (інгібіторами, активаторами) окремих катіон(Са2+,Na+,K+)-транспортувальних АТР-гідролазних систем. Наголошувалось, що використання вибраних калікс[4]аренів у якості селективних ефекторів АТР-гідролазних систем відкриває перспективи для вирішення низки найважливіших актуальних проблем біохімії, біофізичної хімії, системної біології та молекулярної фізіології гладеньком’язової клітини. Є підстави стверджувати, що деякі з досліджених калікс[4]аренів можуть слугувати “молекулярними платформами”, перспективними для створення ліків нового покоління, що нормалізують внутрішньоклітинний кальцієвий гомеостаз та скоротливу функцію гладеньких м’язів у випадку її порушення за різноманітних патологічних станів. Можливе практичне застосування результатів: у боротьбі з патологіями скоротливої функції міометрія в акушерстві та гінекології, серцево-судинними та урологічними хворобами, порушеннями моторики шлунково-кишкового тракту тощо.

Експериментальні результати, що висвітлювалися у лекції, нещодавно були  систематизовані, проаналізовані та узагальнені у трансдисциплінарній монографії: Костерін С.О., Кальченко В.І., Векліч Т.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г. Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин //Київ “Наукова думка”, 2019, 256 с. (науковий редактор академік НАН та НАМН України професор С.В.Комісаренко; рецензенти: член-кореспондент НАН України професор А.І.Вовк, член-кореспондент НАН України професор Р.С.Стойка).

За матеріалами лекції доповідач відповів на запитання присутніх.

В обговоренні доповіді академіка НАН України С.О.Костеріна прийняли участь академік НАН України В.І.Кальченко, член-кореспондент НАН України А.І.Вовк, професор А.О.Толмачев, д.б.н. В.К.Кібірєв, к.х.н. С.О.Черенок, к.б.н. О.В.Цимбалюк та ін.

Лекцію читає академік НАН України професор С.О.Костерін.

 В залі засідань.

 Дискусії… дискусії…

Запитання доповідачеві задає професор В.К.Кібірєв.

В обговоренні доповіді виступає академік НАН України професор В.І.Кальченко. 

Виступає член-кореспондент НАН України професор А.І.Вовк.

 В обговоренні доповіді виступає професор А.О.Толмачов.

 Подяка директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України член-кореспондента НАН України А.І.Вовка доповідачеві.