Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України
від “09” грудня 2016 р. № 823
Віце-президент НАН України
академік НАН України
_____________В.Г. Кошечко

С Т А Т У Т
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 05417288
Київ – 2016 р.


1. Загальні положення
1.1. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України (далі - Інститут) є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що заснована на державній власності і перебуває у віданні НАН України.
1.2. Інститут створений за рішенням Укрнауки в 1925 р. (протокол від 10.10.1925 р. № 44) і підпорядкований Народному комісаріату освіти УРСР; в грудні 1931 р. – включений до складу Академії наук УРСР.
Постановою Ради Міністрів Української РСР від 29.01.1973 р. № 36 Інституту було присвоєно ім’я академіка О.В. Палладіна.
1.3. Для Інституту наукова діяльність є основною. Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цього статуту.
1.4. Інститут створено та діє з метою проведення досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі біохімії тварин і людини, молекулярної біології, біоінформатики та біотехнології, нанобіотехнології, а також для проведення робіт, спрямованих на розробку лікарських препаратів, препаратів біологічно активних речовин, діагностикумів і біосенсорів, засобів для медичної практики, сільського господарства та ветеринарії тощо, доведення наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного використання, підготовки наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних потреб та інноваційного розвитку країни.
1.5. Інститут входить до складу Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
1.6. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс; здійснює науково-дослідну, науково-організаційну, науково-освітню, фінансово-господарську діяльність, має круглу печатку зі своєю назвою, штампи, розрахунковий, валютний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України і банках України відповідно до законодавства України, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно з законодавством України, складає та подає звіти до Президії НАН України, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України та відповідних державних органів.
Інститут має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.
1.7. Інститут підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.
1.8. Інститут не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України або, в разі потреби, перед Президією НАН України.
1.9. Повне найменування інституту українською мовою: Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна Національної академії наук України.
Повне найменування інституту англійською мовою: Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Скорочене найменування інституту українською мовою Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.
Скорочене найменування інституту англійською мовою Palladin Institute of Biochemistry.
1.10. Місцезнаходження Інституту: 01030, Київ-30, вул. Леонтовича, 9.
2. Основні завдання Інституту
2.1. Основними науковими напрямами діяльності Інституту є:
- дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних функцій складних протеїнових та надмолекулярних систем, а також інших біомомолекул та їх системних взаємодій:
- вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами;
- розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, екології, промисловості тощо.
2.2. Основними завданнями Інституту є:
2.2.1. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів біологічних наук в галузі біохімії тварин і людини з метою одержання нових фундаментальних наукових знань та їх використання в практиці.
2.2.2. Проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, одержаних внаслідок наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення їх до стадії практичного використання.
2.2.3. Проведення наукової і науково-технічної експертизи в галузі біохімії, біотехнології та суміжних наук.
2.2.4. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.
2.2.5. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
2.2.6. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.
2.2.7. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.
2.2.8. Організація і проведення міжнародного наукового співробітництва, пов’язаного з виконанням статутних завдань Інституту.
2.3. Інститут відповідно до основних завдань:
2.3.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності і подає на затвердження Президії НАН України. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів, Президії, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
2.3.2. Організує та проводить науково-дослідні, пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень.
2.3.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.
2.3.4. Розробляє прогнози та проводить наукову експертизу в галузі біохімії, біотехнології та суміжних наук.
2.3.5. За дорученням НАН України або із власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.
2.3.6. Бере участь у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.
2.3.7. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.
2.3.8. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових журналів та наукових видань, зокрема: «The Ukrainian Biochemical Journal» та «Biotechnologia Acta».
2.3.9. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру і результати діяльності Інституту, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Інституту та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.
2.3.10. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Інституту.
2.3.11. Утворює у порядку, встановленому законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Інституту.
Інститут приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.
2.3.12. Засновує в порядку, встановленому законодавством, вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.
2.3.13. Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.
2.3.14. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами структури для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.
2.3.15. Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень.
2.3.16. Проводить діяльність із придбання, перевезення, зберігання і використання та знищення прекурсорів.
2.3.17. Зберігає та використовує в експериментальних дослідженнях деякі сильнодіючі та отруйні речовини (СДОР).
2.3.18. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.
2.3. 19. Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.
2.3.20. Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, у тому числі іноземних та міжнародних, на правах їхніх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.
За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.
2.3.21. Виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за Інститутом.
2.3.22. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.
2.3.23. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ.
2.3.24. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2.3.25. Інститут має право на укладання договорів оренди майна, в тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.
2.3.26. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом лише після їх отримання.
3. Структура Інституту
3.1. Структуру Інституту розробляє дирекція, її розглядає вчена рада та затверджує Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
Основною структурною одиницею наукової установи є науковий підрозділ, головним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної, науково-педагогічної або науково-організаційної діяльності. У штаті цього підрозділу посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків.
У структурі Інституту можуть бути науково-дослідна, науково-педагогічна частина, центр, відділ, лабораторія, секція, сектор, бюро, група, філія, відділення, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей, центр прикладних досліджень тощо.
У структурі Інституту можуть бути позаструктурні підрозділи: інформаційний центр, Випробувально- біологічний центр (ВБЦ), Центр колективного користування приладами НАН України (ЦККП) та інші.
Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи.
Структурними підрозділами Інституту є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби.
3.2. Інститут може створювати філії і наукові відділення з вищими навчальними закладами України на правах структурного підрозділу Інституту, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження із Вченою радою Інституту.
3.3. З метою підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом наукова група Інституту може входити до державної ключової лабораторії як об’єднання наукових груп наукових установ та університетів, інших вищих навчальних закладів, на основі договору про спільну наукову діяльність у порядку, визначеному законом.
4. Управління Інститутом
4.1 Управління Інститутом здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами та цим статутом.
4.2. Інститут очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до чинного законодавства та цього статуту.
4.3. Директор Інституту обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Інституту на строк п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України.
Одна і та сама особа не може бути директором Інституту більш як два строки.
4.4. Кандидат на посаду директора Інституту має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України або Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора Інституту, що випливають із специфіки діяльності Інституту.
Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Інституту особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
4.5. Конкурс на заміщення посади директора Інституту оголошується Президією НАН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Інституту конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.
Вчена рада та колективи наукових відділів Інституту, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Інституту. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора Інституту приймаються Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, виносять на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.
4.6. Претенденти на посаду директора Інституту розглядаються на зборах колективу наукових працівників Інституту. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.
4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання директора Інституту розглядаються загальними зборами Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, які рекомендують Президії НАН України:
призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту;
призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.
4.8. Якщо жоден із претендентів на посаду директора Інституту не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, проводиться другий тур голосування.
До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.
Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту про обрання у другому турі директора Інституту розглядають загальні збори Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України і рекомендують Президії НАН України:
призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту;
призначити на посаду директора Інституту кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.
4.9. Директор Інституту призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора Інституту на строк не більше шести місяців.
4.10. Контракт з обраним директором Інституту укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на п’ять років.
4.11. Оплата праці директора інституту визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України як директору науково-дослідного інституту.
4.12. Директор Інституту може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Інституту також може бути звільнений з посади у зв’язку із прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Інституту. Підстави для відкликання директора Інституту визначаються законодавством про працю.
Подання про відкликання директора Інституту може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Інституту не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради Інституту.
4.13. Директор Інституту в межах наданих йому повноважень організує діяльність Інституту.
5.14. Директор Інституту відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, цим статутом, а також контрактом.
4.15. Директор Інституту має право:
1) розпоряджатися майном та коштами в межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим статутом і законодавством;
2) представляти Інститут в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення, видавати довіреності;
3) відкривати від імені Інституту рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;
4) укладати від імені Інституту договори відповідно до законодавства;
5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Інституту, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
6) преміювати працівників відповідно до положення Інституту про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Інституту;
7) перевіряти якість роботи працівників Інституту та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності;
8) призначати відповідну частину складу вченої ради Інституту;
9) делегувати відповідно до статуту Інституту частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Інституту;
10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;
11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Інституту.
4.16. Директор Інституту зобов’язаний забезпечувати:
1) провадження Інститутом діяльності відповідно до статутних завдань;
2) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Інституту, в тому числі впровадження результатів наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;
3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Інституту;
5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Інституту;
6) дотримання Інститутом ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;
7) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, які отримано за рахунок коштів державного бюджету;
9) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації;
10) стабільне фінансово-економічне становище Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;
11) подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Інститутом, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;
12) дотримання умов статуту Інституту та колективного договору;
13) захист інформації відповідно до законодавства;
14) дотримання Інститутом вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;
15) вжиття заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;
16) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;
17) своєчасне проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;
18) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;
19) своєчасне та в повному обсязі виконання Інститутом зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;
20) виконання кошторису доходів і видатків Інституту, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;
21) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної і статистичної звітностей згідно з чинним законодавством;
22) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень в Інституті;
22) інформування широкої громадськості про діяльність Інституту;
4.17. Директор Інституту вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом Інституту і контракту належать до його компетенції.
4.18. Директор Інституту звітує перед колективом наукових працівників Інституту про свою діяльність.
4.19. Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.
4.20. Кількісний склад членів вченої ради Інституту становить 27 осіб. Не менш як 3/4 складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора Інституту.
Структура та персональний склад вченої ради затверджується Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України на строк повноважень директора інституту. Часткові зміни у складі вченої ради затверджуються Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України за поданням директора інституту.
Директор Інституту, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами вченої ради Інституту за посадою.
Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради інституту обираються таємним голосуванням з числа її членів.
4.21. До складу вченої ради Інституту входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в Інституті. До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Інституті.
До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих учених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту.
4.22. До виключної компетенції вченої ради Інституту належать питання:
1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури Інституту;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
8) висування видатних наукових праць на присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
9) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
10) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів установи;
11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
12) погодження переліку професій і посад Інституту, для яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.
4.23. Вчена рада Інституту обговорює основні наукові напрями діяльності Інституту і рекомендує їх до розгляду Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України та затвердження Президією НАН України.
4.24. Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.
Рішення вченої ради Інституту вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням.
4.25. З метою додаткового сприяння діяльності Інституту, залучення до оцінки результатів її діяльності широкого кола вчених за пропозицією вченої ради Інституту та (або) рішенням Президії НАН України при Інституті може створюватися наглядова рада, в тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє згідно з положенням, затвердженим Президією НАН України відповідно до законодавства.
4.26. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих учених, забезпечення захисту їх прав та інтересів в Інституті утворюється рада молодих учених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених Інституту та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Інституту після погодження із вченою радою Інституту.
Рада молодих учених Інституту здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених Інституту у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.
Інститут сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих учених.
4.27. Усі громадяни, які беруть участь у діяльності Інституту на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Інституту.
Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори (конференція) трудового колективу. Конференція проводиться, якщо скликання зборів ускладнене з причин багатозмінності роботи тощо.
Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш ніж половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як 2/3 її делегатів.
Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).
4.28. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Інститутом регулюються колективним договором, який укладається керівником із профспілковою організацією Інституту відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».
4.29. До повноважень трудового колективу Інституту належить:
делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України);
обговорення та схвалення колективного договору;
розгляд питань соціального розвитку, зокрема, поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Інституту та їх сімей;
затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
застосування громадських стягнень;
порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.
Питання, які входять до компетенції трудового колективу Інституту, вирішуються трудовим колективом за участю директора Інституту, якщо інше не передбачено законодавством.
4.30. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Інститутом, утворюють колектив наукових працівників Інституту.
Збори колективу наукових працівників Інституту вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 фактичної чисельності штатних наукових працівників Інституту.
4.31. Збори колективу наукових працівників Інституту приймають рішення:
про обрання директора Інституту;
про відкликання директора Інституту;
про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу інституту для участі у сесії загальних зборів Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.
4.32. Рішення зборів колективу наукових працівників Інституту приймається 2/3 голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Інституту.
4.33. Заступники директора Інституту з наукової роботи і вчений секретар Інституту призначаються директором Інституту за погодженням із вченою радою Інституту та Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Інституту.
Заступник директора Інституту із загальних питань призначається директором Інституту за погодженням із Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Інституту.
4.34. Керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту за погодженням із Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання ще на один строк.
4.35. Керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду керівником наукової установи НАН України за погодженням з Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України.
Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні та провідні інженери наукового підрозділу, головні інженери - дослідники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Інституту.
4.36. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пункті 4.35, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.
Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.
Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії наук України призначаються на посади наукових працівників директором Інституту без конкурсу та затверджуються на посаді в порядку, встановленому в НАН України.
4.37. Інститут може мати почесного директора та радників при дирекції.
Почесним директором Інституту Президією НАН України може бути призначений провідний вчений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади керівника Інституту, який тривалий час очолював Інститут, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Інституту і під керівництвом якого Інститут посів провідне місце у відповідній галузі науки та досяг значних успіхів у реалізації результатів досліджень і підготовці наукових кадрів.
Радниками при дирекції Інституту на підставі рішення Президії НАН України керівником Інституту можуть бути призначені дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України за їхнім бажанням після досягнення 65-річного віку.
5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту
5.1. Фінансове забезпечення діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається із загального та спеціального (власні надходження) фондів Державного бюджету, та його майнового комплексу.
5.2. Фінансування основної діяльності Інституту здійснюється в межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.
Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Інститут, а також надання йому грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.
5.3. Власні надходження Інституту отримуються ним додатково до коштів загального фонду Державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до його спеціального фонду.
Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Інститутом згідно з його основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
До складу власних надходжень Інституту відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що він отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.
Власні надходження Інституту спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством.
5.4. Інститут самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.
5.5. Інститут, використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його статутом.
Інституту забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), його працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.6. Інститут за рішенням вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надається ним згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.
Зазначені доходи включаються до кошторису наукової установи і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних зі здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Інституту.
5.7. Складовими матеріально-технічної бази Інститутів є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.
Майно, що становить матеріально-технічну базу Інституту, закріплюється за Інститутом на основі права оперативного управління.
5.8. Інститут має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей його утворення та в межах цивільної правоздатності.
5.9. На нерухоме майно Інституту не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Інститутом, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.
5.11. Продаж основних засобів Інституту здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Інституту, на баланс іншого Інституту здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАН України.
5.13. Земельна ділянка передається Інституту в постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.
Землекористування здійснюється Інститутом відповідно до земельного законодавства.
Передача в оренду Інституту закріплених за ним на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.
6. Припинення діяльності Інституту
6.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАН України за поданням Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, або одного із віце-президентів НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.
6.2. Ліквідація Інституту здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАН України, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
6.3. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Інститутом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Інституту, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.
6.4. Працівникам Інституту, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
6.5. У разі припинення діяльності Інституту його активи передаються за рішенням Президії НАН України одній або кільком неприбутковим Інститутам або зараховуються до доходу бюджету.
6.6. Інститут вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його припинення.