Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                

Протоколом профспілкового комітету  Інституту біохімії                                            Вченою радою Інституту біохімії

ім. О.В. Палладіна НАН України                                                                                  ім. О.В. Палладіна НАН України                                

від «02» 01 2018 р. протокол № 1                                                                                від «_06 » 02 2018 р.протокол № 2

Голова профкому                                                                                                           Голова Вченої ради 

канд. біол. наук                                                                                                               академік НАН України                                           

Т.Т. Володіна                                                                                                                   С.В. Комісаренко  

                              

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет та виборчу комісію  з проведення виборів директора

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

         Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з виборів директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (далі - Інститут) розроблені згідно з вимогами розпорядження Президії НАН України від 23.01.2017 р. №45 та у відповідності зі ст. 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника держаної установи», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998, Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України, затверджених постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. №180 та Статуту Інституту.

 

І. Положення про організаційний комітет

  1. Організаційний комітет створюється із штатних наукових  та інших працівників Інституту. Загальна кількість членів організаційного комітету становить не менше ніж 5 осіб. 

2.2. Кількісний та персональний склад членів організаційного комітету та виборчої комісії затверджується наказом директора Інституту.

2.3. Організаційний комітет на першому засіданні  обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

2.4. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу по Інституту про  визначення його складу. Повноваження членів організаційного комітету припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Інституту та

призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статутом Інституту.

         2.5. Директор Інституту зобов᾽язаний забезпечити належні умови для роботи організаційного комітету, а також сприяти отриманню його членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Організаційному комітету виділяється окреме придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв᾽язку, оргтехнікою, необхідними для виконання ним завдань, тощо.

2.6. Кандидат на посаду директора Інституту не може бути членом організаційного комітету. Якщо члена організаційного комітету, який подав документи до НАН України в якості претендента на посаду директора, після перевірки документів буде визнано кандидатом на посаду директора, він має бути виведений зі складу  комітету.

2.7. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом виборчої комісії і організаційного комітету з виборів директора Інституту.

2.8. Особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної роботи в Інституті із збереженням за ними заробітної плати.

  1. Завдання, функції організаційного комітету

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та проведення виборів директора Інституту, забезпечення їх демократичності, прозорості і відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі, забезпечення рівності прав учасників виборців на виборах директора Інституту.

3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів директора Інституту:

3.2.1. Складає та подає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі — список виборців).

3.2.2. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд). Організовує впорядкування та сприяння проведенню зборів-зустрічей кандидатів на посаду директора з трудовими колективами для ознайомлення та обговорення їх виборчих програм без будь яких обмежень.

3.2.3. Негайно доводить до відома виборчої комісії інформацію про надходження письмових заяв від кандидатів на посаду директора Інституту щодо зняття своєї кандидатури з виборів.

3.2.4. Визначає порядок акредитації та організації роботи спостерігачів.

3.2.5. Забезпечує виборчу комісію прозорими урнами для голосування,  сейфом (металевою шафою), обладнує кабінки та місця роботи членів виборчої комісії.

3.2.6. Організаційний комітет  попереджає кандидатів на посаду директора Інституту щодо припинення агітації за одну добу до дня виборів.

3.3. На етапі проведення виборів директора Інституту організаційний комітет:

3.3.1. В день виборів, з 9-00 до 9-45 год. проводить реєстрацію учасників зборів колективу наукових працівників згідно підготовлених ним списків.

3.3.2. Оргкомітет на зборах колективу наукових працівників оголошує про завершення реєстрації, наявність кворуму, надає слово голові виборчої комісії.

3.3.3. Отримує від виборчої комісії два примірники протоколу про результати голосування. Перший примірник передає НАН України. Другий зберігається в Інституті протягом п᾽яти років.

3.3.4. Отримує від виборчої комісії усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Інституту, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

3.3.5. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів, приймає рішення про проведення другого туру виборів й організовує його проведення через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі, коли дата другого туру виборів директора Інституту припадає на святковий (неробочий) день, вибори директора Інституту проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. Другий тур проводиться за тією ж процедурою виборів. Організаційний комітет працює у тому ж самому складі, має ті ж самі функції та завдання.

3.3.6. Оприлюднює результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Інституту, а також на офіційному веб-сайті Інституту.

  1. Організація роботи організаційного комітету.

4.1. Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова організаційного комітету.

4.2. Члени організаційного комітету зобов᾽язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

4.3. Засідання проводить голова організаційного комітету або за його дорученням заступник голови. Засідання організаційного комітету є повноважним за наявності на засіданні не менше 2\3 членів організаційного комітету від його загального складу.

4.4. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформлюються протоколами, які підписують голова та секретар організаційного комітету. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти», поданих членами організаційного комітету при їх голосуванні, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова організаційного комітету.

4.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар організаційного комітету.

4.6. Уся документація, пов᾽язана з проведенням виборів директора Інституту, повинна зберігатися в Інституті протягом п᾽яти років.

                             ІІ. Положення про виборчу комісію

 

  1. Виборча комісія створюється із штатних наукових працівників Інституту. Загальна кількість членів виборчої комісії становить не менше ніж 5 осіб.

Кількісний та персональний склад членів виборчої комісії затверджується наказом директора Інституту.

             1.2.  Виборча комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

1.3. Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу по Інституту про визначення її складу. Повноваження членів виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Інституту та призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статутом Інституту.

1.4. Директор Інституту зобов᾽язаний забезпечити створення належних умов для роботи виборчої комісії, а також сприяє отриманню її членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії виділяється окреме придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв᾽язку, оргтехнікою тощо.

1.5. Кандидат на посаду директора Інституту не може бути членом виборчої комісії.

1.6. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом виборчої комісії і організаційного комітету.

1.7. Особи, які є членами виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільнюються від основної роботи в Інституті із збереженням за ними заробітної плати.

  1. Організація роботи виборчої комісії.

2.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії.

2.2. Члени виборчої комісії зобов᾽язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

2.3. Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник голови. Засідання виборчої комісії є повноважним за наявності на засіданні не менше 2\3 членів виборчої комісії від її загального складу.

2.4. Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар виборчої комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти», поданих членами виборчої комісії при їх голосуванні, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував голова виборчої комісії.

2.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар виборчої комісії.

  1. Завдання та функції виборчої комісії.

3.1. Основними завданнями виборчої комісії є організація, підготовка, проведення голосування та встановлення результатів голосування виборів директора Інституту. На неї покладаються організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості і відкритості.

3.2. На етапі підготовки до голосування на виборах директора Інституту виборча комісія:

3.2.1. Оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів директора Інституту через інформаційні ресурси Інституту інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора Інституту.

3.2.2. Отримує не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів директора Інституту від організаційного комітету списки осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – виборців), і формує списки виборців для проведення голосування та забезпечує їх збереження і дотримання порядку використання.

3.2.3. Складає персональні запрошення для виборців, в яких вказує інформацію про дату, час і місце, іншу інформацію щодо проведення виборців директора Інституту та передає їх виборцям через канцелярію Інституту.

3.2.4. На інформаційному стенді Інституту оприлюднює списки наукових працівників Інституту, що мають право голосувати на виборах директора.

3.2.5. Забезпечує спільно з організаційним комітетом з проведення виборів директора Інституту підготовку приміщення для проведення голосування. Приміщення  для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.2.6. Виготовляє бюлетені для голосування не раніше ніж за двадцять і не пізніше ніж за дванадцять годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості виборців, які включені до списку виборців

3.3. Кандидати на посаду директора Інституту та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.4. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією за формами, затвердженими розпорядженням Президії НАН України від 09.03.2017 №170 «Про затвердження форми бюлетеня таємного голосування та протоколу засідання виборчої комісії по обранню керівника (директора) наукової установи НАН України», не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до списку виборців, посвідчуються на зворотному боці підписом голови і секретаря виборчої комісії та скріплюються печаткою наукової установи або її відокремленого структурного підрозділу.

Контроль за організацією і проведенням виборів керівників зазначених наукових установ НАН України покладається на Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України.

3.5. Виборча комісія розміщує програми кандидатів на посаду директора Інституту на інформаційних стендах, а також на офіційному веб-сайті Інституту не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів.

3.6. На етапі проведення виборів директора Інституту (голосування):

3.6.1. В день виборів, з 900 год. до 945 год. проходить реєстрація учасників зборів колективу наукових працівників. Реєстрацію проводить оргкомітет з проведення виборів згідно підготовлених нею списків.

3.6.2. Оргкомітет на Зборах колективу наукових працівників оголошує про завершення реєстрації, наявності кворуму, надає слово голові виборчої комісії.

3.6.3. Голова виборчої комісії інформує учасників зборів з порядком голосування та з іншими організаційними моментами під час виборів директора Інституту.

3.6.4. Виборча комісія забезпечує голосування у день виборів з 9 до 15 години без перерви. Цей час може бути скорегованим та уточненим у відповідності з п.3.2.1. даного Положення.

3.6.5. Виборча комісія у день голосування перед його початком проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку з підписами голови та секретаря виборчої комісії, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені.

3.6.6. Голова виборчої комісії надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Інституту, спостерігачам, представникам НАН України, почергово всі наявні скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожна скринька пломбується. Після пломбування останньої скриньки вони встановлюються на відведенні для них місця. Приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

3.6.7. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені виборцям. Зазначені члени комісії засвідчують отримання бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх видачі. Жодного бюлетеня у сейфі не може залишатися.

3.6.8. Голова виборчої комісії передає членам виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші списків виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положення порядку їх використання.

3.6.9. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред᾽явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

3.6.10. Виборча комісія спостерігає за тим, щоб бюлетень для голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відео фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншою особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду директора Інституту, а також спостерігачів.

3.6.11. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду директора Інституту, за якого вона голосує. Особа, яка має право брати участь у виборах директора Інституту, може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодної із кандидатур.

3.6.12. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.6.13. Після закінчення голосування в приміщенні для голосування мають право залишитися тільки члени виборчої комісії, представники НАН України, кандидати на посаду директора Інституту, спостерігачі від кандидатів, спостерігачі від громадських організацій, акредитовані організаційним комітетом з проведення виборів директора Інституту.

3.7. На етапі встановлення результатів голосування:

3.7.1. Виборча комісія після перевірки цілісності пломб та печаток почергово відкриває скриньки для голосування. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

3.7.2. Виборча комісія забезпечує відкритий і гласний підрахунок голосів у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, негайно після закінчення голосування, без перерви. За результатами підрахунку складається та підписується протокол про результати голосування.

3.7.3. Перед початком підрахунку голосів виборча комісія підраховує кількість невикористаних бюлетенів для голосування та погашає їх шляхом відрізання правого нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування.

3.7.4. Виборча комісія підраховує кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, щ містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів голова виборчої комісії або один з членів комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.8. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

- якщо у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

- якщо не зроблено жодної позначки;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

3.9. У випадку, якщо члени комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

3.10. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, голова виборчої комісії або один з членів виборчої комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду директора Інституту чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

3.11. Виборча комісія перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними .

3.12. Виборча комісія за результатами голосування складає протокол про результати голосування за формою, затвердженою НАН України у двох примірниках. У разі не затвердження форми протоколу про результати голосування Розпорядженням Президії НАН України, форма протоколу затверджується організаційним комітетом з проведення виборів директора Інституту. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатами на посаду директора Інституту та спостерігачам. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов᾽язково додається  до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.13. Перший примірник протоколу про результати голосування передається виборчою комісією організаційному комітету з наступною передачею НАН України. Другий примірник протоколу залишається в Інституті.

3.14. Виборча комісія передає організаційному комітету разом з протоколом усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Інституту, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

3.15. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відповідних відео засобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

3.16. Виборча комісія оприлюднює результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Інституту, а також на офіційному веб-сайті Інституту.

  1. Результати виборів

4.1. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо у виборах взяли участь дві третини виборців або більше.

4.2. Якщо у виборах взяли участь менше двох третин виборців, вибори визнаються такими, що не відбулися.

Обраним вважається той кандидат, який набрав більш як 50 відсотків голосів виборців.

4.3. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, вибори вважаються такими, що не відбулись.

4.4. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет на основі протоколу виборчої комісії приймає рішення про проведення другого туру виборів через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі, коли дата другого туру виборів директора припадає на святковий (неробочий) день, вибори директора Інституту проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. Другий тур проводиться з 9-00 до 15-00 за тією ж процедурою виборів. Виборча комісія працює у тому самому складі, має ті самі повноваження. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів на посаду директора Інституту, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

4.5. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, вибори директора Інституту вважаються, що не відбулись.

4.6. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборців директора Інституту такими, що не відбулися, НАН України протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

  1. Функції та відповідальність голови виборчої комісії

5.1. Голова виборчої комісії:

5.1.1. Несе персональну відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора Інституту та збереження бюлетенів у приміщенні виборчої комісії в сейфі (металевій шафі).

5.1.2. Надає перед початком голосування для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Інституту, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

5.1.3. Передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

5.1.4. Передає у день виборів членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списків виборців.

5.1.5. Організовує роботу та розподіл функціональних обов᾽язків кожного члена виборчої комісії на весь період проведення голосування.

  1. Розгляд виборчою комісією заяв та скарг

6.1. Кандидати на посаду директора та спостерігачі мають право подати до виборчої комісії скаргу у письмовій формі щодо порушення процедури виборів директора.

6.2. Скарга подається у наступні строки:

- не пізніше, як за одну годину до початку голосування – щодо подій, які сталися до дня голосування;

- не пізніше, як протягом однієї години до закінчення голосування – щодо подій, які сталися в день голосування до закінчення голосування;

- не пізніше, як протягом однієї години з моменту закінчення підрахунку голосів – щодо подій, які сталися під час підрахунку голосів.

Строки, визначені цим пунктом, не можуть бути поновлені незалежно від поважності причини їх пропуску.

6.3. Скарга приймається головою, заступником або секретарем комісії та розглядається комісією не пізніше, ніж впродовж двох годин. Скарги, подані під час підрахунку голосів розглядаються негайно після закінчення підрахунків голосів.

6.4. За результатами розгляду скарги комісія приймає рішення більшістю голосів про відхилення скарги – якщо факти порушення порядку проведення виборів не підтвердилися, або про задоволення скарги та визначення способу усунення порушення. Комісія не може вносити зміни у кількісні показники результатів голосування, інакше, як за наслідками перерахунку бюлетенів.

6.5. Заяви, які містять відомості про порушення процедури виборів, а також ті, які містять пропозиції щодо вдосконалення процедури проведення виборів, розглядаються виборчою комісією у строки, визначні пунктом 6.2. цього Положення. У разі, якщо викладені в заяві пропозиції не входять до компетенції виборчої комісії, вона направляє їх належному адресату.

6.6. У разі, якщо в заяві або скарзі містяться відомості про вчинення певною особою злочину або адміністративного правопорушення, виборча комісія має право направити її до правоохоронних органів.

  1. Зберігання документації

7.1. Після призначення директора Інституту виборча комісія передає в організаційний комітет з проведення виборів усю документацію, пов᾽язану з проведенням виборів директора Інституту, яка повинна зберігатися в Інституті протягом п᾽яти років.