Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Нові надходження 2014

1. Азнакаєв Е.Г. Моделювання біомедичних процесів. Геноміка: навч. посібник/ Е. Г. Азнакаєв. - К.: Освіта Україн, 2011. - 428 с

2. Академік НАН та НАМН України Юрій Панасович Зозуля. Понад 60 років у нейрохірургії. До 85-річчя з дня народження/ НАМН України, ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова"; ред. В. І. Цимбалюк. - К., 2012. - 173 с

3. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2014, 29-30 травня 2014 р.: тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2014. - 44 с

4. Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез: моногра-фия/ Н. М. Бережная; НАН Украины, Ин-т экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им.Р.Е.Кавецкого. - К.: Наукова думка, 2013. - 575 с. - (Проект "Наукова книга")

5. Березовский В.А. Цветок Гильгамеша. Природная и инстументальная орототерапия (очерки о горах и их влиянии на организм человека)/ В. А. Березовский. - Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2012. - 304 с

6. Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства (антропосоціоекоцентричний вимір атомної енергії): монографія/ Р. В. Богатирьова. - К.: Авіцена, 2013. - 272 с

7. Богданов Ю.Ф. Очерки о биологах второй половины XX века/ Ю. Ф. Богданов. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 508 с

8. В.И. Вернадский и Таврический университет: движение сквозь время: фотоальбом. - Симферополь: ВД "АРИАЛ", 2013. - 48 с

9. Владислав Володимирович Гончарук: библиография/ НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. - К.: Академперіодика, 2011. - 164 с.: 49 с. іл.. - (Біобібліографія вчених України)

10. Войтенко В.П. Екологічна криза в Україні (демографічні студії)/ В. П. Войтенко, Н. М. Кошель, А. В. Писарук. - К.: Фенікс, 2010. - 280 с

11. Володимир Павлович Горбулін: бібліографія/ НАН України. - К.: Академперіодика, 2013. - 127 с.: 17 с. іл.. - (Біобібліографія вчених України)

12. Головацький І. Матеріали до історії біохемії в Україні/ І. Головацький. - Львів: Наукове товариство ім. Шеченка, 2011. - 276 с

13. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.): науково-інформаційний систематичний покажчик/ НАН України, НБУВ ім. В.І. Вернадського; відповід. ред. О. П. Бодак. - К., 2013. - 256 с. (Шифр -201082)

14. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція)/ Д. Зербіно. - Львів: Євросвіт, 2001. - 208 с

15. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.3: Документи і матеріали. V ст. до н.е. - 1774 р./ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 656 с

16. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.2/ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 512 с

17. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.1/ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 544 с

18. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.5: Документи і матеріали. Кн. 2.: 1991 - 2009/ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 636 с

19. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.5: Документи і матеріали. Кн. 1.: 1914 - 1991/ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 824 с

20. Історія державної служби в Україні: у 5-ти т.. Т.4: Документи і матеріали. 1975 - 1913/ Головне управління державної служби України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 872 с

21. Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Ч.1: Документи і матеріали/ гол. ред. О. С. Онищенко. - К., 2012. - 684 с. - (Джерела з історії науки в Україні)

22. Історія Національної академії наук України. 1951-1955. Ч.2: Додатки/ гол. ред. О. С. Онищенко. - К., 2012. - 916 с. - (Джерела з історії науки в Україні)

23. К основам физического взаимодействия: научные труды МАБЭТ/ Международная академия биоэнерготехнологий; ред. В. А. Ткаченко. - Днепропетровск, 2013. - 518 с

24. Камкин А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток: учеб. пособие/ А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - М.: ИЦ "Академия", 2008. - 592 с

25. Кисилев В.И. Молекулярные механизмы регуляции гиперпластических процессов/ В. И. Кисилев, А. А. Ляшенко. - М.: Изд-во Димитрейд График Групп, 2005. - 348 с.: 32 ил.

26. Комов В.П. Биохимия: учебник для акад. бакалавриата/ В. П. Комов, В. Н. Шведова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 640 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Изложен материал по структурной и метаболической биохимии. Особое внимание уделено полифункциональности белков и их роли в обеспечении специфических биохимических процессов и физиологических функций организма, а также динамическим аспектам ферментативного катализа. Приведены новые данные о регуляции метаболизма и экспрессии генов, биохимии иммунитета, а также клеточной и генной инженерии.

27. Космический проект "Ионосат-Микро": монография/ ред. С. А. Засуха, ред. О. П. Федоров. - К.: Академпериодика, 2013. - 218 с

28. Кузьменко М.І. Радіонуклідна аномалія/ М. І. Кузьменко; Ін-т гідробіології. - К.: Академперіодика, 2013. - 394 с
У книзі розповідається про екологічні наслідки Чорнобильської катаст-рофи, радіонуклідне забруднення довкілля, міграцію радіонуклідів по Дніпру та каскаду його водосховищ до Чорного моря, динаміку накопичення радіонуклідів, дози опромінення і порушення в організмах представників флори та фауни наземних і водних екосистем. Наведено узагальнені результати досліджень, виконаних фахівцями з України, Білорусі, Росії та інших країн, щодо ранніх і віддалених наслідків йонізувального опромінення організму людини. Розширення сфери використання ядерних технологій та джерел йонізувального випромінювання не лише посилює могутність країн, а і створює ризики для цивілізації атомної епохи. Випробування ядерної і термоядерної зброї, аварії на ЧАЕС та "Фукусіма-1" призвели до утворення раніше невідомих у біосфері непридатних для постійного проживання людини техногенних радіонуклідних аномалій.

29. М.М. Амосов. До 100-річчя від дня народження/ НАН України; уклад. К. М. Амосова. - К.: Академперіодика, 2013. - 264 с

30. Малыгин А.Г. Метаболизм углеводов (периодическая схема)/ А. Г. Малыгин. - М., 2012: схема

31. Международной ассоциации академий наук - 20 лет/ НАН Украины; ред. В. Ф. Мачулин. - К.: Академпериодика, 2013. - 316 с.: 118 с. ил.

32. Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые импера-тивы/ В. Ф. Москаленко. - К.: Авицена, 2011. - 256 с

33. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація: монографія/ І. С. Чекман [и др.]. - К.: Поліграф плюс, 2012. - 328 с.: іл.
У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Бого­мольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганіч­них матеріалів для медицини Інститу­ту електрозварювання ім. Є. О. Патона і Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Інсти­туту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Націона­льного фармацевтичного університету, Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького стосовно проблем нано­науки, нанобіології, наноінформації.

34. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 9/ НАН України; ред. Я. С. Яцків. - К.: Академперіодика, 2014. - 64 с

35. Научное наследие В.И. Вернадского и современность. Посвящается 150-летию со дня рождения. - Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2013. - 300 с

36. Нейроімунологія: навч. посібник/ О. М. Макаренко [и др.]. - К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - 200 с

37. Правовий статус Національної академії наук України: історія та сучасність: До 95-річчя створення НАН України: монографія/ ред. Ю. С. Шемшученко. - К.: Юридична думка, 2013. - 702 с

38. Регламент Международной академии биоэнерготехнологий. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Днепропетровск, 2010. - 138 с

39. Резников А.Г. Физиология и патология гормональной регуляции: итоги и размышления: актовая речь на международной науч.-практ. конф., посв. 125-летию ГУ "Ин-т микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины"/ А. Г. Резников. - Харьков, 2012. - 36 с

40. Селезнева Т.Д. Лечение сахарного диабета. Настольная книга диабетика/ Т. Д. Селезнева. - Ростов н/Д: Владис; М.: РИПОЛ Классик, 2008. - 471 с

41. Сергієнко І.В. Наукові ідеї В.М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики/ І. В. Сергієнко; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - К.: Наукова думка, 2013. - 285 с

42. Сердюк И. Методы в молекулярой биофизике: структура, функция, динамика: в 2 т.. Т. 2/ И. Сердюк, Н. Заккаи, Дж. Заккаи. - М.: КДУ, 2010. - 736 с

43. Сердюк И. Методы в молекулярой биофизике: структура, функция, динамика: в 2 т.. Т. 1/ И. Сердюк, Н. Заккаи, Дж. Заккаи. - М.: КДУ, 2009. - 568 с

44. Ученый, Учитель. Герман Васильевич Троицкий. К 100-летию со дня рождения/ ред. К. А. Ефетов. - Симферополь: CSMU Press: Доля, 2013. - 172 с

45. Франк-Каменецкий М.Д. Королева живой клетки: От структуры ДНК к биотехнологической революции/ М. Д. Франк-Каменецкий. - М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 272 с. - (Наука и мир)
Знаете ли вы, какая молекула - самая главная в нашем организме? Конечно же ДНК. Как идеи точных наук преобразили биологию, воору-жив ее знанием структуры "королевы живой клетки", рассказывает в книге известный специалист в области исследований ДНК. В результате этого открытия стали реальностью расшифровка генома человека, создание организмов с заданными свойствами, выработка нужных человеку белков бактериями, ДНК-диагностика в криминалистике, значительные подвижки в деле обуздания СПИДа, а также многие другие замыслы, еще недавно казавшиеся фантастическими. Для широкого круга читателей.

46. Холодна Л.С. Імунологія: підручник/ Л. С. Холодна. - К.: Вища школа, 2007. - 271 с

47. Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України. Золота медаль ім. В.І. Вернадського. Премії імені видатних учених України. Премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів. Відзнаки. Почесний доктор/ В. О. Цибань; НАН України. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Академперіодика, 2013. - 496 с

48. Чеботарев Дмитрий Федорович. Воспоминания (К 100-летию со дня рождения и 50-летию Института геронтологии АМН Украины). - К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. - 304 с

49. Чекман І.С. Англо-український глосарій з нанонауки: навч.-метод. посібник = English-Ukrainian glossary of nanoscience term: reference quide/ І. С. Чекман, С. О. Радзієвська. - К.: Знання України, 2011. - 111 с

50. Чекман І.С. Основи наномедицини/ І. С. Чекман, В. О. Маланчук, А. В. Рибачук. - К.: Логос, 2011. - 250 с

51. Эйдельман Е.Д. Физика с элементами биофизики: учебник/ Е. Д. Эйдельман. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с

52. Begasse M.L. Thermal constraints on the embryonic cell division rate and fitness of Nematodes: diss. ... dr. rer. nat/ M. L. Begasse. - S.l., 2011. - 97 p.

53. Dipak S. Harel Natural Product Inspired Antiprotozoal Agents and [Sigma] Receptor Ligands: Design, Synthesis and Structure Activity Relationships: diss./ S. HarelDipak. - S.l., 2012. - 201 p.

54. Fu, Jun. Difference between two phage-mediated homologous recombination systems and their application: diss. ... dr. rer. nat./ Jun Fu. - S.l., 2011. - 120 p.

55. Wen, Tingting. Regulation of keratinocyte behavior by laminin 332 and alpha/beta 1 integrins: diss. ... dr. nat. med./ Tingting Wen. - S.l., 2011. - 111 p.