Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УДК 576.344

Р.Г. ВАСИЛЬЄВ

КУЛЬТИВУВАННЯ МУЛЬТПОТЕНТНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН – ПОХІДНИХ НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ У КОЛАГЕНОВОМУ ТА ФІБРИНОВОМУ ГЕЛЯХ

Інститут генетичної та регенеративної НАМН України, Київ

rvasiliev@ukr.net

В останнє десятиріччя з ряду тканин дорослих хребетних виділені мультипотентні стовбурові клітини – похідні нервового гребеня (МСК-ПНГ). Вони мають здатність до самовідновлення та диференціювання у нейральні, мезенхімальні та інші типи клітин. МСК-ПНГ викликають значний інтерес щодо використання у регенеративній медицині.

Мета: оцінити можливість культивування МСК-ПНГ у колагеновому та фібриновому гелях.

Методи. Культуру МСК-ПНГ отримували з бульбарного регіону волосяного фолікула вібрис мишей лінії FVB. Культивували у середовищі DMEM:F12 з 10 % ембріональної телячої сироватки (ЕТС). Здатність до росту за умов клональної щільності досліджували у тесті на колоніє-утворюючі одиниці (100 клітин на чашку Петрі 100 мм). Здатність до самовідновлення визначали пересівом клональної колонії у чашку Петрі 100 мм за допомогою клонуючих циліндрів. Остеогенне диференціювання проводили у DMEM з 10 % ЕТС, 100 нМ дексаметазону, 10 мМ ?-глицерофосфату та 50 мкг/мл аскорбат-2-фосфату. Адипогенне диференціювання проводили у DMEM з 10 % ЕТС, 1 мкМ дексаметазону, 200 мкМ індометацину, 500 мкМ ізобутілметілксантину та 5 мкг/мл інсуліну. Колагеновий гель (КГ) виготовляли з оцотово-кислого розчину колагену (10 мг/мл) за методом E.Bell (1981). Фібриновий гель (ФГ) виготовляли шляхом обєднання 0,5 мл розчину фібриногену (4 мг/мл) з 0,5 мл розчину тромбіну (2 од/мл). Клітини засівалися у концетрації 5х105/мл гелю та культивувалися протягом 7 діб.

Результати. МСК-ПНГ характеризувались значним проліферативним потенціалом, здатністю до росту за умов клональної щільності, та самовідновленням при їх субклонуванні. Мультипотентність МСК-ПНГ підтверджена диференціацією в остеобласти та адипоцити. У КГ та ФГ клітини виживали та ремоделювали гелі. Після створення гелю клітини мали округлу форму, яка через 24 г змінювалась на фібробластоподібну. При подальшому культивуванні відбувалось утворення міжклітинних контактів. Культивування МСК-ПНГ у колагеновому гелі призводило до його контракції (зменшення діаметру гелю на 30 %). При культивуванні у фібриновому гелі відбувалась його деградація з повною резорбцією після 7 діб. При цьому кількість клітин становила більше 800 000, що свідчить про проліферацію клітин у ФГ.

Висновки. При культивуванні МСК-ПНГ у колагеновому та фібриновому гелях клітини виживали, формували міжклітинні контакти та ремоделювали гелі. Культивування клітин в тривимірних гелях дозволяє створювати трансплантати заданої форми для заповнення дефектів тканин.