Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

З’їздом Всеукраїнської громадської

організації

"Українське біохімічне товариство"

Протокол № 1 від 5 грудня 2016 р.

Президент ВГО

"Українське біохімічне товариство"

          

          ___________     Комісаренко С.В.

.

Статут

Всеукраїнської громадської організації

"Українське біохімічне товариство"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 26111530

 Київ - 2016


 

 

І. Загальні положення

 I.1.  "Українське біохімічне товариство" (далі - Товариство) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах науковців, викладачів, аспірантів та інших громадян України, які беруть участь в науково-дослідній, педагогічній та практичній діяльностях, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі біохімії тварин і людини, молекулярної біології, біотехнології та в суміжних галузях науки, а також робіт з метою створення препаратів біологічно-активних речовин, лікарських препаратів, засобів для медичної практики, сільського господарства, харчової промисловості тощо.

I.2. Товариство здійснює діяльність згідно Конституції України, Законів України "Про громадські об'єднання", "Про наукову і науково-технічну діяльність" чинного законодавства та цього Статуту.

I.3. Товариство є неприбутковою, непідприємницькою та некомерційною громадською організацією, створеною та зареєстрованою в порядку, визначеному законодавством, що регулює його діяльність, основною метою якого є задоволення наукових, соціальних та інших інтересів її членів та відсутність мети отримання прибутку.

I.4. Діяльність Товариства здійснюється на засадах законності, спільності інтересів і рівності прав її членів, відсутності майнових інтересів (у Товаристві) його членів, гласності, добровільності та самоврядування, прозорості, відкритості та публічності.

I.5. Товариство є всеукраїнським громадським об’єднанням з правами юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, свої печатки, штампи, емблему, символіку та атрибутику, зразки яких затверджуються Центральною Радою Товариства та реєструються в установчому порядку, веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєстровано в органах доходів і зборів.

I.6. Товариство має право бути учасником цивільно-правових відносин, набути майнові та немайнові права відповідно до законодавства.

I.7. Товариство може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки  укладанням відповідних угод, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
          Товариство може брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності

I.8. Товариство поширює свою діяльність на території України та може створювати свої відокремлені підрозділи на території України.

1.9. Повне найменування товариства українською мовою: Всеукраїнська громадська організація «Українське біохімічне товариство».

Скорочене найменування українською мовою: ВГО «Українське біохімічне товариство» або «УБТ» .

Повне найменування англійською мовою: «Ukrainian Biochemical Society» .

Скорочене найменування англійською мовою: «UBS».

I.10. Місцезнаходження Всеукраїнської громадської організації "Українське біохімічне товариство": Україна, 01030 м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

 1. II. Мета та завдання Товариства

 

II.1. Основною метою діяльності Товариства є  об'єднання його членів для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи та обмін досвітом між вченими.

II.2. Для досягнення основної мети Товариство має такі завдання:

 • пропагувати наукові і практичні досягнення біохімічної та суміжних з нею наук;
 • сприяти піднесенню престижу біохімічної науки в Україні;
 • координувати наукові дослідження з біохімії, молекулярної біології та біотехнології серед членів Товариства;
 • надавати всебічну наукову і методичну допомогу біохімікам регіонів, вищій та середній школі ;
 • сприяти об'єднанню науки і навчання шляхом наукових досліджень з біохімії та викладанню у вищих навчальних закладах;
 • проводити наукові з'їзди, конференції, симпозіуми, школи-семінари тощо з біохімії та суміжних наук на національному та міжнародному рівнях;
 • співпрацювати з міжнародними науковими товариствами (як, наприклад, FЕВS - Федерацією європейських біохімічних товариств та IUBMB - Міжнародним союзом біохімії та молекулярної біології), закордонними науковими установами, фондами тощо;
 • брати участь у виданні періодичного науково-теоретичного журналу з біохімії та суміжних наук;
 • сприяти підготовці кадрів біохіміків різних рівнів кваліфікації;
 • реалізувати демократичні принципи в науковій та педагогічній діяльності.

II.3: Для виконання передбачених Статутом завдань Товариство в установленому законом порядку вносить до органів державної влади і управління, наукових установ та організацій пропозиції щодо реалізації та удосконалення державної політики у сфері  науки і освіти з біохімії та суміжних галузей знань або виробництва в Україні.

 

ІІІ. Умови і порядок прийому в члени Товариства

ІІІ.1. Членами Товариства можуть бути індивідуальні та почесні члени.

ІІІ.2. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, які досягли 16 років та займаються біохімічною або суміжною науковою діяльністю. Членство в Товаристві не є перешкодою для участі в інших громадських об’єднаннях (організаціях).

ІІІ.3. Прийом у індивідуальні члени Товариства здійснюється керівниками відокремлених підрозділів Товариства, за погодженням з Президентом Товариства, на підставі письмової заяви бажаючого та письмової рекомендації двох членів Товариства, які мають стаж членства не менше 3-х років.

Заявник вважається прийнятим в члени Товариства, якщо він отримав просту більшість голосів присутніх на засіданні Центральної Ради Товариства відкритим голосуванням.

ІІІ.4. Член Товариства сплачує щорічні внески у розмірі, встановленому Президією Товариства. Терміни, порядок сплати вступних і членських внесків визначаються Президією Товариства.

III.5. Почесним членом Товариства можуть стати вітчизняні та закордонні вчені з біохімії та суміжних наук, які своєю науковою працею збагатили науку або є тривалий час активними членами Товариства.

Почесні члени Товариства обираються Центральною Радою Товариства простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

Почесні члени Товариства звільняються від сплати членських внесків.

III.6. Члени Товариства мають право:

 • обирати і бути обраним до керівних органів Товариства;
 • брати участь в усіх заходах Товариства;
 • користуватися правовою підтримкою Товариства;
 • публікувати свої праці у виданнях Товариства;
 • отримувати інформацію про діяльність Товариства.

III.7. Члени Товариства зобов'язані:

 • брати активну участь в діяльності Товариства;
 • дотримуватися вимог Статуту Товариства;
 • сприяти втіленню в життя завдань та рішень Товариства;
 • вчасно сплачувати членські внески.

III.8. Кожний член Товариства має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у роботі Товариства шляхом подання заяви до відповідних відокремлених підрозділів. Членство в Товаристві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Товариства на будь-яких виборних посадах у Товаристві.

Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів Товариства, обраних на посади керівника Товариства чи заступника такого керівника. Членство в Товаристві зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

 Членство в Товаристві може бути припинено за рішенням Ради Товариства чи його відокремленого підрозділу за рекомендацією хоча б одного члена Товариства у випадках коли член Товариства:

 • не бере участі в його діяльності,
 • порушує його Статут,
 • не сплачує членські внески впродовж 2 років,
 • порушує загальноприйняті норми етики або біоетики, які можуть зашкодити іміджу Товариства або його членам.

Рішення про припинення членства може бути оскаржено З'їзду Товариства.

Рішення З'їзду вважається остаточним.

 1. IV. Порядок утворення і діяльності органів управління Товариства

IV.1. Органами управління Товариства є: З'їзд, Центральна Рада, Президія та Ревізійна комісія Товариства.

IV.2. Вищим органом Товариства є З’їзд його членів. У З’їзді беруть участь  члени Товариства, делегати від відокремлених підрозділів Товариства.

IV.З. Позачергові З'їзди скликаються за рішенням Центральної Ради,  на письмову вимогу не менше половини членів Товариства для вирішення невідкладних питань.

IV.4. З’їзд скликається Центральною Радою Товариства (далі – Рада) не рідше, ніж один раз у чотири роки.

Норму представництва встановлює Центральна Рада, але не менш як 1 делегат від 5 членів Товариства.

 Члени Товариства, які беруть участь у роботі З’їзду поза квотою представництва, мають право дорадчого голосу.

З'їзд скликається для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 • затвердження Статуту Товариства та змін і доповнень до нього;
 • визначення і затвердження завдань та основних напрямків діяльності;
 • обрання та відкликання членів Центральної Ради та Ревізійної комісії;
 • затвердження звітів керівних органів Товариства;
 • затвердження бюджету Товариства;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства.

З’їзд правоздатний приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на З’їзді представлена за нормою представництва більш як половина його членів.

Рішення про обрання та відкликання членів Центральної Ради, Ревізійної комісії, про припинення діяльності Товариства приймаються таємним або відкритим голосуванням за рішенням З’їзду і вважається прийнятним, якщо на З’їзді присутні не менше 2/3 делегатів і за нього проголосувало більшість присутніх.

Інші рішення З'їзду ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

IV.5. Керівним органом Товариства, що діє в період між З’їздами є Центральна Рада, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. До складу Ради входить Президент, представники відокремлених підрозділів та інші обрані члени Товариства.

Центральна Рада обирається З'їздом строком на 4 роки та проводить свої засідання не менш ніж один раз на рік. Члени Центральної Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Засідання Ради вважається правоздатним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради за списком. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

IV.6. Центральна Рада Товариства (далі – Рада):

 • визначає пріоритетність напрямків діяльності Товариства;
 • складає плани проведення наукових заходів (конференції, симпозіуми, школи-семінари, виїздні сесії тощо.);
 • створює робочі комісії з окремих ланок діяльності Товариства;
 • визначає особу, уповноважену представляти Товариство для здійснення реєстраційних дій;
 • обирає представників до національних та міжнародних науково-громадських організацій,
 • обирає почесних членів Товариства;
 • вносить зміни і доповнення до Статуту з подальшим затвердженням їх на З'їзді.
 • скликає З'їзд Товариства, визначає норми представництва та порядок обрання делегатів відділень;
 • обирає зі свого складу та відкликає членів Президії Товариства;
 • встановлює форми, розміри і напрямки використання коштів і майна Товариства;
 • заслуховує та затверджує звіти, баланси і кошториси витрат;
 • затверджує зразки печаток і символіки Товариства;
 • приймає рішення про заснування та ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства;
 • приймає інші рішення щодо діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції З'їзду

IV.7. Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є Президія. До її складу входять: Президент, віце-президенти, вчений секретар, якого призначає Президент, та інші члени Президії, які обираються строком на 4 роки.

Президія Товариста:

 • виконує рішення 3' їзду і Ради Товариства та стежить за їх виконанням;
 • підтримує постійний контакт з відокремленими підрозділами Товариства;
 • інформує їх про основні завдання та їх зміни щодо науки і освіти з біохімії та діяльності Товариства;
 • складає кошторис і бюджет Товариства;
 • звітує про свою діяльність перед Радою, вирішує інші питання діяльності Товариства;
 • визначає розміри та порядок сплати вступних та членських внесків, обов’язкових для всіх членів Товариства, розмір щорічних членських внесків в міжнародні громадські організації, розмір організаційних внесків на наукові конгреси (з’їзди), конференції, симпозіуми, школи.

IV.8. Роботу Президії Товариства очолює Президент Товариства, який обирається Радою Товариства строком на 4 роки та забезпечує оперативне керівництво діяльністю Товариства.

Обраним вважається кандидат, якщо на засіданні Ради присутні не менше половини її спискового складу та рішення прийнято простою більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

IV.9. Президент Товариства:

 • має право представляти Товариство у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені Товариства без додаткового уповноваження;
 • організовує роботу Президії, представляє його в державних установах та громадських організаціях;
 • виносить питання на розгляд Президії та головує на її засіданнях;
 • розпоряджається коштами та іншими матеріальними засобами згідно чинного законодавства;
 • організовує та контролює роботу Президії Товариства; від імені Товариства без довіреності укладає господарські (в тому числі зовнішньоекономічні) угоди та договори;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Товариства;
 • розпоряджається майном Товариства відповідно до рішень З’їзду та Президії Товариства;
 • видає накази, розпорядження, положення та інструкції;
 • заохочує та накладає стягнення; затверджує розподіл обов’язків;
 • видає доручення, в тому числі з правом передоручення;
 • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

IV.10. Президенту може бути делеговано З’їздом та Центральною Радою здійснення інших функцій, пов'язаних з діяльністю Товариства.

В разі відсутності Президента, або неможливості виконання ним своїх обов'язків, останні виконує Віце-президент або призначена Радою особа.

IV.11. На штатних працівників апарату Товариства поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

IV.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, у складі 5 осіб.

Ревізійна комісія обирається та переобирається на З’їзді Товариства строком на 4 роки.

Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів з дозволу Президента Товариства.

IV.13. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Товариства, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль фінансової діяльності Товариства з детальним аналізом доходів і витрат;
 • вимагає від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських звітів та інших необхідних документів;
 • здійснює заходи контролю, щоб забезпечують зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності Товариства;
 • направляє результати перевірок Президії Товариства та звітує перед З’їздом Товариства.

IV.14. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна З’їзду.

IV.15. Органи управління Товариства звітують про свою роботу перед З'їздом Товариства.

 1. V. Відокремлені підрозділи Товариства (місцеві осередки)

 

V.1. Основою Товариства є його відокремлені підрозділи, які створені за територіальним принципом і організуються при наявності не менше 5 осіб, а міські – не менше 3 осіб даної спеціальності, бажаючих вступити в члени Товариства. Рішення про створення відокремленого підрозділу Товариства приймаються Радою Товариства.

V.2. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами.

Відокремлені підрозділи Товариства утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Товариства.

V.3. Відокремлені підрозділи Товариства подають звіти і плани роботи у Президію Товариства.

 

 

VІ. Джерела надходжень і порядок використання коштів та іншого майна Товариства

 

VІ.1. У власності Товариства можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане відповідно до чинного законодавства.          Товариство для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Товариству його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Доходи (прибутки, майно та кошти) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Товариства.

VІ.2. Майно і кошти Товариства складаються з:

 • вступних та членських внесків його членів;
 • надходжень від видавничої, господарської та іншої діяльності; проведення семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів;
 • добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб Україні та іноземних держав, які надані в установленому порядку;
 • інших джерел, не заборонених законодавством України.

VІ.3. Товариство користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Товариства, використання власних майна та коштів  відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства згідно зазначеними напрямами його діяльності.

VІ.4. Члени Товариства не мають права на частку майна Товариства та не відповідають за його зобов'язаннями.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин заборонений серед членів (засновників, учасників) Товариства, працівників  (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

 

VIІ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Товариства

VІI. 1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства приймаються Центральною Радою з подальшим затвердженням їх на З'їзді Товариства, якщо за таке рішення проголосувало не менше як ¾ делегатів.

 

VIІI. Припинення діяльності Товариства

VIІI. 1. Припинення діяльності Товариства здійснюється:

 • за рішенням Товариства, прийнятим З’їздом Товариства, у визначеному Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації, якщо за таке рішення проголосувало не менше як ¾ делегатів.
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства.

VIІI.2.Припинення діяльності Товариства відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

VIІI.3. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

VIІI.4. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням З'їзду відповідно до вимог цього Статуту.

Права і обов'язки Товариства при реорганізації переходять до правонаступника.

VІІІ.5. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням З'їзду. Примусова ліквідація Товариства може бути лише на підставі рішення суду.

VІІІ.6 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яку створює орган, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і термін проведення ліквідації, термін пред'явлення претензій до Товариства.

VIІI.7. Товариство є ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

VІІІ.8. У разі припинення Товариства (юридичної особи)  в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, його активи (майно та кошти) передаються одному або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.