Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

Нові видання України 2012-2014 

Біологічні науки загалом

1. Біотехнологічні та цитогенетичні основи створення рослин, стійких до стресів: монографія / О. В. Дубровна, Т. В. Чугункова, А. В. Бавол, І. І. Лялько ; відп. ред. В. В. Моргун ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Київ : Логос, 2012. - 428 с. - Бібліогр.: с. 373-421.

У монографії узагальнено результати біотехнологічних, цитологічних, молекулярно-генетичних досліджень в галузі клітинних технологій, спрямованих на одержання форм рослин, стійких до біотичних та абіотичних стресових чинників довкілля. Більшість представлених даних стосуються сучасних біотехнологій, які використовуються у селекції та генетиці таких важливих сільськогосподарських рослин, як буряки і пшениця. Це дослідження, пов’язані із введенням рослинних тканин і органів в культуру in vitro, аналізом природної та індукованої генетичної мінливості клітинних популяцій, добором мутантних клітин, регенерацією із них рослин. Розглядаються методи дорощування та тиражування стійких рослин-регенерантів, укорінення та адаптації отриманих рослин до умов in vivo. Значна увага приділена методичним прийомам, пов’язаним із перевіркою стабільності успадкування ознак стійкості до окремих та комплексу стресових факторів у одержаних калюсних ліній, регенерантів та рослин насіннєвих поколінь. Детально висвітлено результати цитологічного та молекулярно-генетичного аналізу калюсних культур та рослин-регенерантів у процесі добору стійких форм.

Для спеціалістів в галузі біотехнології, генетики, молекулярної біології, сільського господарства, студентів та викладачів вузів

2. Филимонов В.И. Физиология человека: [учебник для студентов вузов] / В.И. Филимонов. – Изд.2-е. – К.: Медицина, 2012. – 814 с.

Учебник представляет собой фундаментальное руководство по физиологии человека. Он подготовлен в соответствии с программой по нормальной физиологии для медицинских вузов Украины, а также с учетом требований Болонской конвенции по реформированию системы образования.

В предлагаемом издании при изложении материала применен функциональный принцип, в то время как ранее практиковался морфофукциональный подход. Это дает более точное представление о взаимосвязи функций отдельных органов, составляющих фукциональные системы, которые нарушаются при различных заболеваниях.

В учебнике имеются главы, которые подлежат внеаудиторному изучению, а также тесты для самоконтроля знаний студентов.

Для студентов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, а также для студентов других высших учебных заведений, где изучается физиология человека, может быть полезен для врачей всех специальностей.

3. Огурцов А.Н. Молекулярная биотехнология: Фундаментальные и прикладные аспекты: учебное пособие / А.Н. Огурцов. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. - 432 с.

Учебное пособие содержит материалы по основным вопросам курса «Молекулярная биотехнология» в соответствии с программой подготовки студентов направления «Биотехнология». Предназначено для студентов специальностей биотехнологического профиля всех форм обучения.

4. Огурцов А.Н. Бионанотехнология: Принципы и применение: учебное пособие / А.Н. Огурцов. – Харьков: ХПИ, 2012. – 480 с.

Учебное пособие включает необходимые при изучении молекулярной биофизики и бионанотехнологии сведения о специфических особенностях строения и принципах функционирования, разработки и применения нано- и бионаномашин в соответствии с программой подготовки студентов направления «Биотехнология». Предназначено для студентов специальностей биотехнологического профиля всех форм обучения.

5. Cловник української біологічної термінології / Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко, М. П. Годована, С. В. Овсейчик, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко, Л. М. Василькова; відп. ред.: Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко. – К.: КММ, 2012. – 744 с.

Словник подає найуживаніші українські біологічні терміни з англійськими та російськими відповідниками. У цій праці Ви знайдете пояснення до кожного реєстрового терміна, його правильне наголошення, граматичні характеристики: закінчення родового відмінка (для іменників чоловічого роду, жіночого на -ість та субстантивованих прикметників) та інші необхідні відомості. Словникова стаття включає і найпоширеніші терміни-словосполучення.

Працю адресовано науковцям, викладачам і студентам, учням і вчителям загальноосвітніх шкіл, редакторам, журналістам, усім, хто прагне поглибити свої знання з біологічної галузі

6. Юлевич, О. І. Біотехнологія : навч. посіб. / О. І. Юлевич, С. І Ковтун, М. І. Гиль; За ред. М. І. Гиль.– Миколаїв : Микол. держ. аграр. ун-т, 2012.– 476 с.

Подано теоретичні основи біотехнологічних процесів, що мають розвиток і використання в народному господарстві країни та поширені у світі, а також є актуальними для галузі тваринництва агропромислового виробництва. Розкрито суть основних біотехнологічних процесів, зокрема, з технологій рекомбінантної ДНК, генетичної інженерії у тваринництві, клітинної інженерії, питанням ембріогенетики та клонування у тваринництві, виробництва кормових препаратів і БАР шляхом промислових біотехнологій, впровадження та значимості інженерної ензимології. Розглянуто питання з технологічної біоенергетики, використання генно-модифікованих організмів і загальної біобезпеки.

7. Черепенко, Е. И. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия / Е. И. Черепенко; НАН Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики НАН Украины. - К. : Наук. думка, 2012. - 261 с. - (Проект Наукова книга).

Узагальнено дані вивчення механізмів захисту клітини від дії ліків. Дані механізми використовують як окремі молекули, так і внутрішньоклітинні системи молекул, забезпечують зміну, руйнацію структури ліків, їх виокремлення всередині клітини, виведення з клітини тощо. Для бактерій описано спеціальні захисні регулони. Показано роль у фармакотерапії мобільних генетичних елементів, анеуплодії, регуляторних сигналів, регуляторів клітинного циклу, програми смерті клітини. З'ясовано захисну роль малих PHK - miR та епігенетичного стану генів. Розглянуто перспективи у фармакотерапії нанотехнологій та системної біології. Досліджено роль щільності пакування структур клітини у виникненні її хемостійкості.

8. Актуальні питання біології та медицини: зб. наук. пр. за матеріалами X Межрегіон. наук. конф., 24 трав. 2013 р., м. Луганськ/ [редкол.: Клімочкіна О.М. та ін.]. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. – 117 с.

У збірнику представлено матеріали X Міжрегіональної наукової конференції «Актуальні питання біології та медицини». 

Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів та науковців, які займаються медично-біологічними проблемами.

9. Баринов Э.Ф., Сулаева О.Н., Гнилорыбов А.М. Тромбоциты.  Донецк, Издательство «Новый мир». – 2012. – 316 с. – ил.

Книга посвящена вопросам формирования, структуры, метаболизма, молекулярной биологии и функции тромбоцитов, как составной части системы гемостаза. Помимо детального рассмотрения этапов мегакариоцитопоэза, авторы обсуждают связь между морфофункциональным состоянием тромбоцитов и типовыми патологическими процессами, включая ишемию, воспаление и опухолевый рост. Анализируются механизмы участия тромбоцитов в образовании тромба, взаимосвязь с системой коагуляции плазмы крови, сосудистым эндотелием и лейкоцитами. Рецепторы и сигнальные механизмы функционирования тромбоцитов рассмотрены в контексте современной концепции антитромбоцитарной терапии. Авторы затрагивают вопросы участия тромбоцитов в модуляции воспаления и реализации иммунных реакций, регуляции развития и прогрессирования опухолевого процесса. Материалы собственных исследований авторов демонстрируют возможность использования тромбоцитов в качестве модели in vitro для оценки реактивности организма и анализа механизмов нарушения гемостаза при патологии сердечно-сосудистой системы.

Монография предназначена для патофизиологов, кардиологов, терапевтов, гематологов, биохимиков, молекулярных биологов, реаниматологов, онкологов и студентов медицинских учебных заведений

10.        Костюков В. В. Энергетика комплексообразования биологически активных соединений и нуклеиновых кислот в водном растворе: [монография] / В. В. Костюков, М. П. Евстигнеев; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - 474 c. - Библиогр.: с. 400-472 - рус.

Исследована энергетика комплексообразования лигандов и нуклеиновых кислот в водном растворе. Раскрыта биологическая значимость комплексообразования НК-связывающихся лигандов в водном растворе. Описано вычисление отдельных энергетических термов полной энергии Гиббса. Изложены низкочастотные колебания молекул в комплексе. Проведен полный энергетический анализ комплексов интеркаляторов с ДНК. Описаны конформационные изменения РНК при комплексообразовании. Проанализирована проблема декомпозиции энтальпии и теплоемкости на составляющие.

11.        Чорна, В. І. Лізосомні цистеїнові протеази: молекулярна структура і функції : монография / В.І. Чорна, О.Л. Лянна. - Х. : Екограф, 2013. - 295 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 247-291

12.        Medical and biological physics [Text] : textbook for the stud. of higher med. establishments of the IV accreditation level / auth.: A. V. Chalyi [et al.] ; ed. by prof. Alexander V. Chalyi ; O. O. Bohomolets nat. med. univ. - Vinnytsia : Nova knyha publ., 2010. - 476 p.

13.        Вітамінологія : підручник / С. А. Петров [та ін.] ; під наук. ред.: С. А. Петров ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ВМВ, 2013 . – 227 с. : рис., табл. – (До 150-річчя Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова)

14.        Назар П. С. Прикладна імунологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / проф. Назар П. С., проф. Шевченко О. О. - К. : Сталь, 2013. - 625 с

15.        Мехед О. Б. Біоорганічна хімія [Текст] : навч. посіб. для студ. хім. та біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. Б. Мехед, Б. В. Яковенко, О. П. Третяк. - Чернігів : Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – 207

16.        Материалы Международной междисциплинарной научной конферецнии “Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», 27 мая – 01 июня, 2013, Новый Свет, Украина. – Киев: Издатель В.С. Мартынюк, – 2013. Т.1, 2.

Сборник материалов докладов Международной междисциплинарной научной конферецнии “Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применЦния». Рассмотрен широкий круг междисциплинарных вопросов по проблеме получения и применения биологически активных веществ и новых функциональных и нанокомпозистных материалов. Рассчитан на участников конференции и широкий круг читателей, работающих в сфере получения и применения биологически активных веществ.

17.        Орлюк А.П. Генетичний аналіз : навч. посіб.:[для студ. вищ. навч. закл.] /А.П. Орлюк, В.В. Базалій; М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. ун-т. – Х. : Олді-плюс, 2013. – 214 с.

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетичному аналізі та генетиці популяцій.

Посібник пропонується для студентів та магістрантів вищих навчальних закладів.

18.        Fediv, V. I. Medical and biological physics [Text] : textbook for the students of higher med. educational inst. III-IV accreditation level / V. I. Fediv, O. I. Olar ; Bukovinian state med. univ. - Chernivtsi : Bukovinian state medical university, 2013 .

Vol. 3 : Electromanagmetism and optics in medicine. - 2013. - 194 p. : fig. - Бібліогр.: с. 192. - 300 экз.

19.        Актуальні питання біологічної  фізики та хімії, БФФХ – 2013 : матеріали 9 Міжнар. наук.-техн. конф., м. Севастополь, 22-26 квітня 2013 р. / [наук. ред. С.Ф. Барановський]. – Севастополь : Сев.НТУ, 2013 – 251 с.

Тематичні напрями конференції: загальна біофізика, молекулярна біофізика і фізика біомолекул, біоорганічна, біофізична і медична хімія, сучасна методика викладання природничих дисциплін. Вматеріалах конференції опубліковано близько 150 доповідей.

20.        Шмиголь, Ірина Василівна. Збірник тестових завдань та задач з біохімії (статика) /Ірина Василівна Шмиголь. [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Шмиголь І. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ, 2013. - 116 с. 

21.        Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин та енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і відповідях : навч. посібн. / П.Д. Плахтій, Д.П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський нац ун-т ім. Івана Огієнка. – Камянець-Подільський : «Медобори-2006», 2013. – 464 с.

У лекційному курсі розглядаються основні питання, які стосуються особливостей процесів життєдіяльності, організації генетичних структур представників різних таксономічних груп живих організмів, а також вірусів і бактеріофагів, з'ясовуються молекулярні механізми збереження, передачі і реалізації генетичної інформації, їх регуляції та забезпечення стабільності геномів.

22.        Воробйова Л. Генетика поведінки : підруч. для вищих навчальних закладів/ Л.І.Воробйова, О.В.Тагліна, Н.Є.Волкова. – X. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 244 с.

Підручник “Генетика поведінки” присвячений галузі науки про поведінку, яка ґрунтується на законах генетики і вивчає, якою мірою і яким чином відмінності в поведінці визначаються спадковими факторами. Генетика поведінки – порівняно молода галузь знань, що сформувалась на стику генетики, біології розвитку та комплексу наук про поведінку (зоопсихологія, етологія, екологічна фізіологія тощо). Вона є, за своєю природою, міждисциплінарною галуззю знань, яка відіграє надзвичайно важливу роль у формуваннісучасного біологічного світогляду спеціалістів-біологів взагалі і, зокрема, генетиків. Підручник призначений для вивчання курсу “Генетика поведінки” студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки – біологія, за спеціальністю – генетика, отримують освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр біолог

23.        Бородіна К.І. Еволюційні вчення : навч. пос. / К.І. Бородіна;  Глухів. нац.. пед.. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів (Сум. обл.) : ГНЛУ ім. О. Довженка, 2013. – 193 с.

24.        Антоняк Г. Л., Влізло В. В. Біохімічна та геохімічна роль йоду : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 392 с. – (Серія "Біологічні Студії").

У монографії проаналізовано й узагальнено нові дані та результати власних досліджень авторів у галузі біохімічної та біогеохімічної ролі йоду. Розглянуто розповсюдження йоду в геосферах і біотичних компонентах екосистем, надходження елемента в організм людини і тварин, механізми його абсорбції й транспорту до клітин щитоподібної залози. Проаналізовано механізми регуляції синтезу тиреоїдних гормонів, процеси дейодування йодтиронінів за участю специфічних дейодиназ. Описано механізми регуляторного впливу тиреоїдних гормонів на функціональну активність клітин, органів і систем, порушення метаболізму в організмі людини і тварин у разі невідповідного надходження йоду. Значна увага приділена проблемам профілактики йододефіциту у населення України, дотримання фізологічних норм забезпечення йодом сільськогосподарських тварин і збагачення цим елементом рослинної та тваринної продукції.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які вивчають мінеральний обмін в організмі людини і тварин, проблеми ендокринної регуляції процесів метаболізму.

25.        Прімова Л. О. Курс лекцій з біохімії. Розділ "Біохімія нирок, нервової, м'язової та сполучної тканин" : навч. посіб. / Л. О. Прімова, І. Ю. Висоцький ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 150 с. : рис., табл.

26.        Копильчук Г. П. Загальна цитологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра з напряму підготов. "Біологія" / Г. П. Копильчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Друк Арт, 2013. - 316 с. : рис.

27.        Тернавский, Анатолий Иванович. Биологические структуры как компоненты наукоемких технологий в наноразмерном диапазоне : учеб.-метод. пособие / А. И. Тернавский. - К. : Знания Украины, 2013. - 139 с.

28.        Біотехнологія. Курсове проектування посібник / [Ястремська Л.С., Кисла Л.В., Чугуй В.О., Матвєєва О.Л.] ; Нац. авіа. ун-т. – К. : НАУ, 2013.- 74 с.

Викладено вимоги до виконання курсових проектів та курсових робіт біотехнологічного напряму. Наведено правила складання принципових і апаратурно-технологічних схем біотехнологічних виробництв і перероблення їх відходів, умовно-графічних позначень біотехнологічного обладнання.

Для студентів напряму 0929 «Біотехнологія»

29.        Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 26-27 верес. 2013 р. / ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Дніпропетр. від-ня Укр. біохім. т-ва ; [редкол.: Бразалук О. З. та ін.]. - Х. : Екограф, 2013. - 175 c.

30.        Дранник, Георгий Николаевич. Краткий очерк о развитии клинической иммунологии в Украине / Дранник Г. Н. - К. : Полиграф плюс, 2013. - 67 с. : ил. - 1000 экз.

31.        Биохимия мышечной деятельности : учеб. для студентов ВУЗ физ. воспитания и спорта / Н. И. Волков [и др.]. - К. : Олимп. л-ра, 2013. - 502, [1] с. : рис.

В книге на основании данных анатомии и физиологии человека подробно рассмотрены реакции организма на двигательную активность. Освещена роль нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и респираторной систем в регуляции обменных процессов. Рассмотрено влияние факторов окружающей среды на двигательную активность, изложены пути оптимизации мышечной деятельности спортсменов. Проанализировано воздействие различных объемов тренировочных занятий и питания на двигательную активность, изменения уровня мышечной деятельности, обусловленные процессом старения, и способы поддержания адекватного уровня физической подготовленности с помощью двигательной активности. В заключительной части рассмотрены профилактика и лечение различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, ожирения и диабета, с помощью физических упражнений и занятий спортом.

32.        Клінічна біохімія : підруч. [для лікарів-інтернів та слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти] / [авт. кол.: В. М. Проценко, Д. О. Микитенко, І. М. Кліщ та ін.] ; за ред. Г. Г. Луньової ; [ рец.: Л. С. Мхітарян, Г. Г. Нікуліна] ; МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. - Київ : Атіка, 2013. - 1156 с.

У підручнику надано сучасну теоретичну інформацію з основних розділів клінічної біохімії: обміну білків, вуглеводів, ліпідів, гормонів, мінералів та води, кислотно-лужного стану в нормі та при патологічних станах і захворюваннях. Особливу увагу приділено сучасним вимогам преаналітичного етапу' досліджень. У виданні практичне застосування біохімічних досліджень оцінено через можливість раннього виявлення певного захворювання, діагностику захворювання, діагностику ураження певного органу, моніторинг життєво важливих функцій організму хворого, моніторинг реакції на лікувальні заходи. Підручник рекомендовано для лікарів-інтернів та слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти: лікарів-лаборантів та біологів, які працюють у медичних лабораторіях та лікарів різних спеціальностей.

33.        Хаушка Р. Учение о субстанции. К пониманию физики, химии и терапевтического действия веществ /Рудольф Хаушка; Федерация орган движения Украины. – Львов : АРС, 2013. –319с.

Книга Рудольфа Хаушки «Учение о субстанции» із серії Бібліотека журналу «ORGANIC UA» - основна його праця, що стала результатом десятирічних експериментальних досліджень в області природознавства та медицини. Ця книга, разом з іншими його працями «Вчення про харчування» і «Вчення про лікарські засоби», справить не лише величезне враження на читачів, але і допоможе отримати багато нових знань, без яких світогляд сучасної людини був би абсолютно неповним. Рекомендована всім, хто прагне краще пізнати навколишній світ, бажає відкрити для себе нові знання про космічну суть земних створінь, сутність субстанції, екзистенцію духу тощо.

34.        Боярчук О. Д. Біохімія стресу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Боярчук; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Ф-т природн. наук, каф. анатомії, фізіології людини і тварин. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. - 176 с. : рис.

35.        Боярчук, Олена Дмитрівна. Біохімія стресу : лаб. практикум / О. Д. Боярчук, О. О. Виноградов ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Каф. анатомії, фізіології людини і тварин. - Луганськ :ЛНУ , 2013. - 64 с. : іл. - Бібліогр. : с. 62-63

36.        Марінцова Н.Г. Біологічна хімія : підручник / Н.Г. Марінцова, С.В. Половкович, В.П. Новіков. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 336 с.

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову та властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин, зокрема, обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. В третій частині висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій організму. Четверта частина містить опис біохімії окремих органів і систем. Наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин. Підручник є новітнім, інформативним виданням, в якому наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації та біотехнології.

37.        Медична та біологічна фізика : підручник / О. В. Чалий [та ін.] ; ред. О. В. Чалий ; Міністерство охорони здоров'я. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 528 с. : іл.

У національному підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної і біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та програми, що затверджнена Міністерством охорони здоров’я України. Підручник призначається для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III—IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.