Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих науковців (далі – Рада) Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України створюється відповідно до рішення Вченої  ради інституту.

1.2.   Рада є постійно діючим дорадчим органом  дирекції інституту.

2. Основні завдання та напрями діяльності Ради:

2.1.     Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих учених, аспірантів, студентів, які працюють в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;

2.2.    Пошук і підтримка талановитих дослідників серед молодих учених, аспірантів, і студентів, надання їм усебічної допомоги;

2.3.    Участь в організації та розвитку міжінститутського співробітництва, співробітництва між установами НАН України  та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих учених;

2.4.    Підтримка наукової наступності, зберігання наукових шкіл;

2.5.    Надання молодим ученим інформаційної, методичної, організаційної допомоги при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на наукові і науково-технічні конференції;

2.6.   Участь у роботі наукових семінарів  інституту та лекторію для наукової молоді  “Вибрані питання сучасної біохімії”.

2.7.    Надання інформаційної і правової підтримки при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки;

2.8.    Сприяння поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів;

2.9. Сприяння організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, у тому  числі міжнародних;

2.10.  Надання пропозицій щодо кандидатур на здобуття премій, грантів, стипендій для молодих вчених;

2.11.  Сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і спеціалістів.

3. Структура та склад Ради,  основні організаційні засади

3.1. До складу Ради входять молоді вчені до 35 років - представники всіх наукових підрозділів інституту.

Склад Ради затверджується наказом директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.

3.2.   Для організації та проведення поточної роботи на Конференції молодих учених Рада на термін своїх повноважень обирає голову Ради та його заступника, а також формує склад  ради або доручає її формування обраному керівництву. Чергова конференція скликається  1 раз на рік.

3.3.  Голова Ради і його заступник здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

3.4. Для повторного призначення голови Ради і його заступника необхідно на Конференції отримати підтримку не менш ніж 2/3 голосів його учасників.

3.5. Засідання Ради проводяться не менш ніж один раз на квартал. Засідання є правомочним, якщо на його засіданні присутні більш ніж 50% членів Ради.

3.6.  Безпосереднє керівництво Радою здійснює голова Ради, а у разі його відсутності – його заступник. Голова Ради організує роботу Ради.

3.8.   Для виконання своїх завдань Рада може створювати комісії та робочі групи за напрямами діяльності.

3.9.   Один раз на рік голова Ради звітує про свою діяльність  на Вченій раді інституту.