GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Харькова Анастасія Павлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «ERN1-залежна регуляція експресії генів системи IGF у клітинах гліоми»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Телегеєв Геннадій Дмитрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                 Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Loading ...

Відгук

на дисертаційну роботу Харькової Анастасії Павлівни «ERN1-залежна регуляція експресії генів системи IGF у клітинах гліоми» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )